Aktuelt
Publisert 04.05.2018
Plast

Plast - kva er eigentleg problemet? Kvar dag skyllas 22 000 tonn plast ut i verdshava. Denne plasten forsvinn ikkje. Aldri. Den slitast derimot ned til mindre og mindre partiklar, som til slutt vert små plastpartiklar som fisk og andre organismar i havet trur er mat. Fisken et men dør likevel av sult. I mellomtida et andre fiskar og vi menneske næringsfattig sjømat og får i oss mikrofiber av plast.
Plast.
I magen din.

Dersom vi ikkje sett ein stoppar for plastforureininga i hava våre, vil det vere meir plast enn fisk i havet i 2050.

I slutten av februar i fjor fekk ein verkeleg augene opp for plastproblemet, då den sjeldne arten gåsenebbkval vart funne på Sotra med magen full i plastposar. 

I dag vil vi prøve å informere om plastproblemet, vise til skrekkelege fakta, syne grusomme men sanne bileter og videoar, men og gje tips om kva vi alle kan gjere og kva som allereie er på gang. Vi kan ikkje overlate jorda slik til dei som i dag er dei yngste og som har lengst tid att.

Følg oss ogå på facebook! Del gjerne med oss dine miljøtips eller bilete av rydding i naturen!

 

Publisert 02.05.2018
Gjenvinning

Gjenvinning er ikkje berre kjeldesortering på kjøkenet, men omfattar så mykje meir. Ein kan gjenvinne omlag alt, og vi vil i dag vise nokre dømer på dette.

1.Klede er det stort forbruk på generelt i Noreg og verda ellers. Kvar år vert det kasta 8-10 kg tekstiler per person i hushaldningsavfallet, så her det eit stort marked for gjenvinning på riktig måte. Dei fleste klesbutikkar har i dag ein eller anna form for miljøtiltak i si markedføring, og tek i mot brukte kle - og andre tekstilar. Sjå til dømes Lindex og Stormberg. Den store klesprodusenten H&M tek også i mot tekstiler i retur. Ellers kan du sjølvsagt levere til Fretex, donere til frivillege organisasjonar, eller delta/organisere klesbyttedag. Naturvernforbundet arrangerer dette årleg.

2. Vi betalar miljøavgift når vi kjøper kvitevarer og anna elektrisk hushaldningsapparater, som oftast er dette inkludert i prisen. Difor kan du levere og få gratis retur og resirkulering av elektriske artiklar på elektrokjedene som til dømes Elkjøp og Power

3. Forsvarleg gjenvinning av bildekk har dekkprodusentar og dekkimportørar ansvar for, og du kan levere brukte dekk dit. Det kan og gjerast enklast og best ved å levere dei gratis til ein bilverkstad i nærleiken av deg

Kva anna har returordningar? Kva er ditt miljøtips? Høyrer gjerne frå deg på Facebook!

 

Publisert 30.04.2018
Pante flasker

I dag fokuserar vi på å pante. "Pant alt. Alltid", som dei seier i reklamen. Alle butikkar har pantemaskin, eller tek i mot flasker og boksar som du får pant for. Å pante er noko som er godt innarbeidd hos dei fleste, og det er flott!

Men er ein like flink å levere til gjenvinning flasker utan pant? Sunnfjord Miljøverk har ståande kontainera for gjenvinning av glas og metall i Bygstad og Viksdalen, og på gjenvinningstasjonen på Sande.

Visste du forresten at Gaular kommune sine to bosspann på plenen ved kommunehuset, er inndelt i to avlukker? Det eine for restavfall og det andre for flasker og boksar til pant! Om du ikkje vil pante sjølv eller ta med deg, kan du putte den i avlukke til flasker og andre kan pante for deg. Då vert det samstundes kjeldesortert, ein vinn-vinn situasjon. Då kommunen kjøpte desse i 2014, var det berre 3 solgte over heile Noreg. Denne typen bosspann er særs mykje brukt i Stockholm, og pr i dag er det kun 12 solgte av denne typen i heile Noreg - Gaular har to av dei!

Eit anna flott tiltak som er verdt å nemne i denne samanhengen er at du kan vinne pengar ved å levere jus -og mjølkekartongane dine attende. Returkartonglotteriet går kort sagt ut på å Skyll - Brett - Stapp! Skyll kartongane, press den flat og skriv på namn og telefonnummer, seks stykk oppi den 7. ande. Kvar enkel kartong er eit lodd og du kan vinne opptil 100 000 kr!

Publisert 30.04.2018
Blømande parkslirekne.jpg

 Vanleg kjeldesortering kjenner dei fleste til, og nyttar seg av. Det er forlengst slutt på den tida då avfall berre vart kasta på bosfyllinga. No er målet å gjenvinne så mykje som mogleg.

Det er viktig at vi tenkjer på kva kvar enkelt av oss kan bidra med for å hindre at mykje søppel oppstår, og for å sørge for miljøvenleg behandling av det vi kastar.

Avfallsmengda i Noreg er dobla sidan tidleg på 70-talet, noko som heng saman med eit stadig større forbruk. Dersom vi fortset i same tempo som i dag, vil vi doble avfallsmengda nok ein gong innan 2030. Slik kan vi ikkje ha det. Sjå kva tilbod SUM har for kjeldesortering.

 

Svartelista artar - kva er det? I både flora og fauna er det artar som har kome til Noreg ved hjelp av menneske - bevisst eller ubevisst - som vert rekna som framande artar, og dermed svartelista. Dei vert kalla svartelista fordi dei på ein eller anna måte utgjer ein trussel for etablerte og stadeigne artar i det biologiske mangfaldet. Ei bevisst handling er til dømes når ein tek med seg frø eller avleggarar frå varmare støk fordi ein vil plante den i hagen, eller når ein tek ei plante frå ein stad i Noreg til ein annan (regionalt framand art). Ei ubevisst handling er når insekter eller frø/pollen er med som blindpassasjerar ved import av varer. Begrepet framand art har ei tidsavgrensing på 100 år.

Parkslirekne og hagelupin er to av dei mest vanlege framande artane i Noreg, begge også vanlege langs veg. Vegen er ei ferdsleåre for spreiing av frø, desse festar seg på bilen og vert med heile eller delar av køyreturen. Er dette så farleg då tenkjer du kanskje? Dei er jo så fine! Begger artane breier seg utover i areal og tek næringa frå dei som var der først, så berre det er jo ikkje snilt. Parkslirekne veks i tillegg opp rekordraskt og hindrar siktsoner langs vegen. Statens vegvesen tek ansvar for dette ved nye anlegg og langs eksisterande riksvegar Les meir om parkslirekne og hagelupin. 

Her er oversikta over Norsk svarteliste 2012, ei ny og oppdatert utgåve ventast i 2018.

Sjå SUM sine nettsider for infomasjon om levering av svartelista artar.

Publisert 30.04.2018
Bygstad skule

Lag, organisasjonar og andre kan søkje om å leige lokalar fast for skuleåret 2018/2019 på skulane i Gaular og i Gaularhallen. De må sende søknad som inneheld oversikt over kva rom ein ønskjer å leige, med dag og klokkeslett, og vise kven som er ansvarleg for kvar gruppe.

Utleigereglane for skulane kan de få ved å vende seg til rektor ved den skulen der de ønskjer å leige.

Utleigereglar for Gaularhallen får de ved å kontakte gaularhallen@gaular.kommune.no

 

Søknad som gjeld skulebygg sendast den aktuelle skulen, ved samarbeidsutvalet innan 01.06.18.

Søknad som gjeld Gaularhallen sendast gaularhallen@gaular.kommune.no

innan 01.08.18.

Publisert 29.04.2018
Feie for egen dør

Feie for egen dør - er det vi har kalt den første dagen i Miljøveka 2018, og det er det første ein må byrje med. Ein må først og fremst gå føre som eit godt døme og ikkje kaste søppel i naturen i det heile, og lær riktige haldningar til søppel og søppelhandtering vidare. I dag oppmodar kommunen alle til å ta seg ein tur ut i hagen eller uteområdet / eigedommen din og plukke søppel. Søppel kan diverre  kome med vinden, men og etterlatast av forbipasserande. Ein kan sjå ein tendens til at det er meir søppel langs dei meir trafikkerte vegane, men også langs dei vegane som ligg meir usjenert til. Der er det ikkje så mange som kan sjå om ein vel å kaste frå seg.

Så, vi byrjar i det små med hage og på begge sider av eigedomsgrensene. Tilsette på kommunehuset vil av praktiske grunnar ta den årlege ryddedagen vår på onsdag 2, mai, då stiller vi mannsterke!

Send oss gjerne bileter frå dagen din på Facebook!

 

Skrekkdøme på ølboks som er kasta i naturen:

https://www.nettavisen.no/nyheter/kua-til-rutt-dde-etter-a-ha-fatt-i-seg-lboks/3423209317.html

 

Publisert 20.04.2018
Miljøveke 2018 Gaular kommune (002)

Gaular kommune ønskjer å setje fokus på miljø i veke 18, frå måndag 30.april til laurdag 5. mai!

Vi slår saman to flotte miljøtiltak og brukar veka på å informere og setje fokus på ulike av miljøproblema vi alle lev med, men som vi alle kan gjere noko med. Gjennom heile veka vil vi ha fokus på ulike tema innan miljø og kva vi alle kan gjere for å bidra til betring. Laurdag 5. mai, på nasjonal Strandryddedag, vil vi ha ute kontainera i Bygstad, på Sande og i Viksdalen . Her kan du levere dine sekkar med avfall, då er du med i Kystlotteriet si trekning. Vi tilrettelegger og for at du kan vinne flotte premiar frå Gaular kommune i tillegg!

Register deg/ditt lag her: http://www.sum.sf.no/strandrydding/ ved å følgje instruksjonane.

 

Følg med på heimeside og facebook!

 

I perioden april til oktober føregår Kystlotteriet sin ryddeaksjon av marin forsøpling. Kystlotteriet er eit samarbeid mellom lokalbefolkninga, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorar og samarbeidspartnerar som alle tek sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gje det ny verdi gjennom premiering. Sekkar til å fylle med søppel du har funne i og ved vatn får du utdelt på Sande gjenvinning stasjon og på kommunehuset.

Marin forsøpling er eit evig problem som kan skyldas skipsforlis, dumping av søppel ved og nær kysten, manglande sikring av last om bord på ulike fartøy og ekstremvær. Men det kjem og frå deg og meg og den q-tipsen vi kasta i toalettet utan å tenke oss om – på eitt eller anna tidspunkt ender den opp i havet. Vi ønskjer å fokusere på at vi alle kan gjøre noko, lite eller stort! Sjå nettside: http://www.kystlotteriet.no/ og Facebook: https://www.facebook.com/kystlotteriet/

 

Kvart år deltek tusenvis av frivillige på Strandryddedagen som er Noregs største kollektive ryddedugnad. Saman ryddar vi Norge! Strandryddedagen er ein nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der fleire tusen frivillige ryddar strender, øyer, holmar og havbotn langs kysten så vel som langs bekkar, elvar og innsjøar i innlandet. Dugnaden vart etablert i 2011 og er Noregs største kollektive ryddedugnad.

Alle kan bidra, familiar, vener, kollegaer, nabolag, idrettslag, velforeiningar, dykkarklubber, bedrifter, barnehagar, skular, speiderar, miljøorganisasjonar, friluftslivet, fiskerar med fleire til å delta. Vi oppmodar alle til å bli med på Strandryddedagen, men dersom denne datoen ikkje passar, står ein sjølvsagt fritt til å velje kva dag man vil rydde. Og rydd gjerne fleire gongar i løpet av året.
Kvar dag er ein strandryddedag! Sjå nettside: https://holdnorgerent.no/om-strandryddedagen/  og Facebook: https://www.facebook.com/holdnorgerent/

Publisert 20.03.2018
_D757956

Gaular kommunestyre vedtok i sak nr. KS-007/18 den 15.02.2018 å legge forslag til forskrift om felles adresseringssystem for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal ut på offentleg høyring.

Forskrifta utfyller gjeldande lovverk som gjeld overgang frå matrikkeladresse til vegadresse. Dokumenta ligg tilgjengeleg for gjennomsyn her, og i papirformat på kommunehuset på Sande - på tenestetorget og biblioteket.

Frist for høyring er sett til 30. april 2018.

Vedtak i kommunestyret om adresseendring (PDF, 392 kB)

Forslag til felles adresseforskrift (L)(229136) (PDF, 473 kB)

 

Publisert 15.03.2018

Frivilligsentralen arbeider i desse dagar med å rydde skog og kratt i Sande setrum langs elva. No kan vi endeleg sjå den vakre elva! Samstundes avdekkar dei mykje gammalt avfall som vi no får fjerna.