Nyhende framside
Publisert 12.09.2018
Plakat

Vi treng deg! Klikk på biletet for større format.

Publisert 11.09.2018
Dagsturhytta Gaular

Dagsturhytta er bestemt plassert over Kårstadskaret med nydeleg utsikt over Bygstad, Sygna og Sande. Førre veke blei hyttetomta utgreven. I september blir fundamenta satt opp, og sjølve hytta kjem til Gaular i oktober, og vil bli montert i november.

 

Hytta må ha eit namn, og vi ber innbyggjarane om å kome med forslag. Namneforslaga vil bli presentert for utvalet for oppvekst og kultur, som tar endeleg avgjerd om namneval. Har du eit forslag? Send det på e-post til kommunen innan 1. oktober.

E-postadresse: postmottak@gaular.kommune.no

Publisert 13.08.2018
Matbjøra rassikring

Grunna  fjellreinsk  blir fv 610  stengt ved Matbjøra.

Dette gjeld frå 09.00 - 15.00 mandag 13. august til og med torsdag 04. oktober. 
Mellom kl 11.30 og 12.30 er vegen open for fri ferdsel.
Vegen kan vere stengt i periodar inntil ein halv time mellom  0800 - 0830 og 1530 - 1800. 

 

Fredagar, laurdagar og søndagar er vegen open for fri ferdsel.

 


 

Publisert 07.09.2018
Gras 1

 

På grunn av tørke tidlegare i sommar har mange gjødsla opp att til ein tredje slått for å sikre seg nok grovfôr til dyra. Ein tredjeslått inneberer at det vert produsert silopressaft seinare på året enn eit "vanleg" år med to slåttar. På bakgrunn av dette er spreiefristen for silopressaft forlenga til 1. oktober 2018 for heile Gaular kommune.

Publisert 05.09.2018
Ulv

Det er gjeve skadefellingsløyve på ulv i Sogn og Fjordane. Skadefellingsområdet er avgrensa til fastlandsområdet mellom Dalsfjorden og Sognefjorden, avgrensa mot aust av E39 og elva Gaula og følgjer eller flomålet.

Skadefellingsløyvet gjeld i tidsrommet f.o.m. 01.09.-30.09.18.

Det er opna for at hjortejegerar kan registrere seg i kommunen for deltaking i skadefelling av ulv.

Du må vere hjortejeger i vald som ligg innafor grensene for skadefellingsområdet. Du må vere registrert som lisensjeger for rovdyr. Du tek kontakt med kommunen, som registrerer kontaktopplysningar (namn, telefonnr. og e-postadresse), og deretter sender e-post med skadefellingsløyvet og infoskriv om "korleis delta som hjortejeger i skadefelling på ulv?" til dei som melder seg.

Skadefellingsdeltaking er personleg.

Under jakt må jeger, på same vis som ved hjortejakt, ha med alle naudsynte papir (kvittering for betalt jegeravgift, godkjent skyteprøve, gyldig våpenkort og i tillegg sjølve skadefellingsløyvet).

For ordens skuld: denne skadefellinga har ikkje noko å gjere med den lisensjakta som startar 01.10. å gjere.

 

Publisert 24.08.2018
vannglass

Det vert kloring av vatnet til Bygstad vassverk frå 24.08.18 og inntil vidare.

Gjeld strekninga Bygstad til Storehaug.

Vakttelefon: 959 80 992

 

Publisert 29.06.2018
Adresse prestegardsvegen

– overgang frå matrikkeladresser til vegadresser

 


Bakgrunn

 

Det er eit nasjonalt og lokalt mål at offisielle adresser skal vere vegadresser og ikkje

matrikkeadresser (gnr./bnr.).

Dette for å sikre eit adressesystem som er eintydeleg og logisk oppbygt for adressebrukarar som naudetatane ambulanse, brann og politi, transportfirma og private.

Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt og fastsetter offisielle adresser.

Kommunen sitt ansvar kan delast inn i to hoveddelar, adressestyresmakt og namnestyresmakt.

 

Adressestyresmakta har ansvaret for adresseforvaltninga i kommunen og tildeling av

offisielle adresser etter reglane i matrikkellova med tilhøyrande forskrift.

Det skal utarbeidast hensiktsmessige adresseparsellar som skal ha som hovedmål å gjere det enkelt for alle å finne fram.

Den delen av eit vegnett som skal ha eige vegnamn vert kalla adresseparsell.

 

Namnestyresmakta har ansvaret for namnsetting og gjer vedtak om namn og skrivemåten på adressenavn og stadnamn etter reglene i Lov om stadnamn.

Namnestyresmakta har ikkje høve til å gjere endringar på adresseparsellar som

adressestyresmakta har utarbeida, men skal finne gode namn til desse.

 

 

Felles adresseprosjekt for Sunnfjord kommune

 

Fellesnemnda for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal, som frå 01.01.2020 skal utgjere «Sunnfjord kommune», har vedteke oppretting av eit felles adresseprosjekt for desse kommunane.

Vegadresseprosjektet for «Sunnfjord kommune» er no starta og det er ei målsetting at 90 % av adressene skal vere vedtekne vegadresser pr. 30.06.2019.

Dette inneber at mange av dei som i dag har matrikkeladresse (gnr/bnr) får tildelt vegadresse.

Det vert i denne prosessen ikkje teke sikte på å tildele vegadresser til adresseverdige bygg som ligg spreidd og ikkje har vegtilkomst.

 

Gaular kommunestyre vedtok den 21. junui 2018 i sak nr. KS-032/18 lokal forskrift om felles adressesystem for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal.

Denne skal leggast til grunn for adresseringsarbeid etter matrikkellova og namnsetting og skrivemåten på adressenamn og stadnamn etter reglane i Lov om stadnamn.

Førde sentrum er null-punkt for adresseringa og dette inneber mellom anna ein del omadressering av eksisterande vegadresser.

Dette gjeld vegadresser på Sande tilknytta Liavegen, Gamlevegen, Førdevegen, Vadheimsvegen, Bygstadvegen og Viksdalsvegen.

 

 

 

Adresseringsarbeid i Gaular

 

I vedteken lokal adresseforskrift § 3 heiter det at rådmannen er kommunens adressemynde og har ansvar for adresseforvaltninga i kommunen. Ansvaret inneber tildeling av offisielle adresser etter reglane i matrikkellova og tilhøyrande forskrift, i tillegg til førebuande arbeid knytt til fastsetjing av namn og skrivemåten for stadnamn/adressenamn etter reglane i lov om stadnamn.

Rådmannen har også, i samsvar med vedteken adresseforskrift, mynde til å opprette eller endre adresseparsellane.

 

I samsvar med forskrifta § 4 er kommunestyre namnemynde og vedtek adressenamn.

Namnemynde gjer også vedtak om skrivemåten for stadnamn/adressenamn etter reglane i lov om stadnamn.

 

Det kan vere aktuelt å delegere mynde etter stadnamnlova, dette er eventuelt venta til hausten 2018.

 

Det vert no arbeidd med retting av feil og manglar i vegnett-databasen og gjere denne klar som grunnlag for inndeling av vegadresseparsellar.

Vegadresseparsell vil seie deler av vegnettet som skal ha eige namn.

 

Før det vert sett i gang arbeidet med tildeling av vegnamn, må inndelinga i adressevegparsellar fastsettast. Dette er som nemnt ovanfor i følgje adresseforskrifta tillagt rådmannen.

Denne inndelinga i adressevegparsellar er normalt ei rein adminitrativ oppgåve, men vi har valgt at forslaget frå administrasjonen vert annonsert i Firda og lagt ut på heime- og  facebooksida til kommunen.

Det er då mogleg for alle å gje innspel om inndelinga i adressevegparsellanane. 

 

 

 

 

Når inndelinga er fastsett av rådmann vert det sett i gang prosessen med tildeling av vegnamn på adresseparsellane.

Det vert då ei annonsert høyring og sentrale adressebrukarar, lag- og organisasjonar og liknande vert tilskrevne direkte. 

 

 

Det er naudsynt å foreta rettingar, endringar og tilføyingar av opplysningar i matrikkelen som har feil/manglar. Dette er varsla særskilt ved annonsering i avis.
M
atrikkelen er det offisielle registeret for bygningar, adresser og eiendommar. Det er dessverre ein del feil og manglar i matrikkelen.

Typiske feil for matrikkeladresser kan vere at den er knytta til fleire fysiske bygg, har feil koordinat eller manglar heilt.

Typiske feil for bygningar kan vere manglande eller feil brukseiningar og type.

Når det gjeld eigedomar er det framleis slik at det er jordskifte, skylddelingsdokument, målebrev eller matrikkelbrev som er gyldige eiendomsskildringar.

 

 

Kontaktperson for adresseringsprosjektet:

 

Trond Hegrestad

avdelingsingeniør

Næring og teknisk

Telefon: 57 71 85 23

Epost: trond.hegrestad@gaular.kommune.no

Publisert 29.06.2018
KArt adresseprosjekt

Administrasjonen i Gaular har i samband med adresseprosjektet for overgang frå matrikkeladresser (gnr./bnr.) til vegadresser, laga eit forslag til inndeling i vegadresseparsellar. Desse forslaga ynskjer vi å få innspel på.

Vegadresseparsell vil seie den delen av vegnettet som skal ha eige namn.

Publisert 28.06.2018
reiseguide-sunnfjord-framside-1030x626

Ein ny reiseguide for Sunnfjord er klar. Les om aktivitetar, attraksjonar og arrangement i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Guiden er proppfull av gode tips til deg som vil vite meir om kva Sunnfjord har å by på.

Publisert 20.06.2018
Bredbåndskabler

Gaular kommune har inngått avtale med Telenor Norge AS om utbygging av breibandsnett i Viksdalen. Utbygginga skal vere sluttført hausten 2019. Det vert gjennomført informasjonsmøte i Viksdalen i august/september 2018 om utbygginga. Tidspunkt for møtet vert annonsert i Firda.