Aktuelt
Publisert 20.03.2018
_D757956

Gaular kommunestyre vedtok i sak nr. KS-007/18 den 15.02.2018 å legge forslag til forskrift om felles adresseringssystem for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal ut på offentleg høyring.

Forskrifta utfyller gjeldande lovverk som gjeld overgang frå matrikkeladresse til vegadresse. Dokumenta ligg tilgjengeleg for gjennomsyn her, og i papirformat på kommunehuset på Sande - på tenestetorget og biblioteket.

Frist for høyring er sett til 30. april 2018.

Vedtak i kommunestyret om adresseendring (PDF, 392 kB)

Forslag til felles adresseforskrift (L)(229136) (PDF, 473 kB)

 

Publisert 19.03.2018
Foto kommunevåpen med blyant

Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vert Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. No startar arbeidet med å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

Publisert 19.03.2018
Vaskeriet

Vi treng framleis fleire ferievikarar!

Søknadsfristen vert difor forlenga til 04.04.18.

Sjå

 

Publisert 15.03.2018

Frivilligsentralen arbeider i desse dagar med å rydde skog og kratt i Sande setrum langs elva. No kan vi endeleg sjå den vakre elva! Samstundes avdekkar dei mykje gammalt avfall som vi no får fjerna.

Publisert 02.03.2018
Nettside Sunnfjord 1
Publisert 01.03.2018
Osen gard 1

Liste over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst er i perioden 01.03. – 12.04.2018 lagt ut til offentleg ettersyn i Gaular kommune, tenestetorget, jf. eigedomsskattelova §§ 14 og 15.

 

Frist for klage på eigedomsskatten er 15.04.2018. I samsvar med eigedomsskattelova § 19 er det klagerett på årleg utskriving av eigedomsskatt, dersom det ikkje har vore klaga på same grunnlag tidlegare.

Ei eventuell klage kan sendast til:

postmottak@gaular.kommune.no

eller

Gaular kommune

Vadheimsvegen 15

6973  SANDE

Publisert 05.02.2018
Utsnitt reg.plan fv.57

Sak FS 005/18 Val av alternativ for vidare planarbeid - Fv 57 Helle - Storehaug

FS-005/18 Vedtak:

1. Søknad om fråvik med kort tunnel i C2 og rundkøyring i tunnel ved ved Båtevik, vert sendt så snart som mogleg. Endeleg sakshandsaming vert gjort når svar føreligg.

2. Norconsult må revidere silingsrapporten med kort tunnel i C2 og rundkøyring på sørsida.

3. Orientering den 15.02.18 i kommunestyret og visuell framsyning av skjering.

4. Planlegge gang- og sykkelveg i reguleringsplanarbeidet.

5. Det vert synfaring på vegstrekningane med kommunestyret den 26.04.18.

6. Reguleringsplanarbeidet Storehaug - Perhaugen vert sett i gong straks, jfr. vedtak i formannskapet den 20.12.17.

 

For meir detaljar sjå protokoll frå formannskapet. (Ferdigstilt 07.02.18)

Publisert 05.02.2018
Kulturlandskap 2

Gaular kommune har fått tilskot til å utarbeide ein kulturminneplan for kommunen. Klikk deg inn på lenka for meir informasjon om kulturminneplanar. Lag og organisasjonar kan spele inn forslag til tema for kulturminneplanen. Privatpersonar er også velkomne til å delta i dette arbeidet.

Ta kontakt med Oppvekst og kultur ved Birgitte Refvik på tlf 577 18 542 eller e-post birgitte.refvik@gaular.kommune.no ved spørsmål innan 15.februar om de ønskjer å bidra med arbeidet

 

Publisert 23.01.2018
Rune Espeland sin fjøs.JPG

Planlegg du å starte eit prosjekt eller ny næring? Innovasjon Norge har sett opp lister for når dei opnar for handsaming av søknadar og når søknadane bør vere inne hjå dei.