Fv 57 Helle-Storehaug - vedtak i FS 05.02.18

Utsnitt reg.plan fv.57 - Klikk for stort bilete Sak FS 005/18 Val av alternativ for vidare planarbeid - Fv 57 Helle - Storehaug

FS-005/18 Vedtak:

1. Søknad om fråvik med kort tunnel i C2 og rundkøyring i tunnel ved ved Båtevik, vert sendt så snart som mogleg. Endeleg sakshandsaming vert gjort når svar føreligg.

2. Norconsult må revidere silingsrapporten med kort tunnel i C2 og rundkøyring på sørsida.

3. Orientering den 15.02.18 i kommunestyret og visuell framsyning av skjering.

4. Planlegge gang- og sykkelveg i reguleringsplanarbeidet.

5. Det vert synfaring på vegstrekningane med kommunestyret den 26.04.18.

6. Reguleringsplanarbeidet Storehaug - Perhaugen vert sett i gong straks, jfr. vedtak i formannskapet den 20.12.17.

 

For meir detaljar sjå protokoll frå formannskapet. (Ferdigstilt 07.02.18)