Nyhende
Publisert 14.12.2017
Sande - Øyrane

 Ruteendringar i veker med "raude dagar".

SUM informerer (PDF, 160 kB)

Publisert 12.12.2017
Gifteringer.png

Frå 1. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Norge. For kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vil Førde kommune administrere ordninga med vigslar 

Bestilling av tid for vigsel

Det er Servicetorget i Førde kommune som vil ta imot bestilling av vigsel. Ta kontakt på telefon 57 72 20 00 eller bruk det digitale skjema for bestilling av borgarleg vigsel

Tid og stad for vigsel

Vi tilbyr vigslar alle yrkedagar i kontortida. Dei fleste vigslane blir gjennomført på fredagar, men vi har tilbod om vigslar på desse laurdagane i 2018:

 • 24. mars (palmelaurdag)
 • 19. mai (pinseafta)
 • 23. juni
 • 14. juli
 • 28. juli
 • 11. august
   

Vigselsrom i Sogn og Fjordane tingrett

Vi har inngått ein avtale med Sogn og Fjordane tingrett om leige av deira vigselsrom for gjennomføring av vigslar. Rommet er innreia slik at det gjev eit verdig og høgtideleg preg. Adresse Fjellvegen 9.
 

Vi aksepterer også vigslar på andre stader i området der køyretida er mindre enn ein halv time frå Førde.

Prøvingsattest

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Det vil seie at de må sende inn ein del papir. Behandlingstida er to-tre veker, så ver ute i god tid før vigselen. 

Om alt er i orden skriv Skatteetaten ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Du skal sende prøvingsattesten til Førde kommune, postboks 338, 6802 Førde. Prøvingsattesten er gyldig i fire månader.
 

Pris 

Vigslar er gratis for alle, sjølv om brudepar er busett i andre kommunar enn Førde, Gaular, Jølster og Naustdal.  
 

Ønskjer de å leggje seremonien til eit tidspunkt eller ein stad som krev meir tid av den kommunale vigslaren, må de rekne med å dekkje tilleggskostnader sjølv.
 

Korleis blir seremonien?

I seremonien nyttar ein Det borgarlege vigslingsformularet, som er ein tekst som vigslaren les opp. Det finst oversettingar til samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk på Bufdir sine nettsider.

Seremonien kan deretter bli tilpassa med til dømes tekst og musikk ut over dette. 

Vigslar

Førde bystyre har gitt følgjande personar mynde til å vigsle brudepar:

 • Inger Huus
 • Bjørnar Karlsen
 • Gunnhild Sande
 
I tillegg har ordførar og varaordførar mynde til å vigsle eit brudepar.
 
 

Vigselsattest

Kommunen sender ei vigselsmelding til Folkeregisteret innan tre dagar etter vigselen. Vigselsattest vil de motta frå Folkeregisteret.

 

Publisert 04.12.2017
Digital postkasse mobilbruke.JPG

Gjennomfører kampanje 

Førde kommune vil at fleire tek i bruk digital postkasse. Derfor set vi i gong ein kampanje for å få fleire til å velje vekk papir. I løpet av dei næraste dagane vil dei som ikkje har oppretta digital postkasse, få ein e-post frå kommunen med ei oppmoding om å gjere dette.

I vår kommune er det 3740 innbyggjarar som har tatt i bruk digital postkasse, men vi ønskjer å ha med fleire. Sogn og Fjordane er det fylket som har lågast bruk av digital post, og kampanjen går difor ut til alle kommunane i fylket. Her er det eit stort potensiale til å spare både tid og pengar for kommunane.

Fordelane med digital postkasse for deg 

 • Du får breva dine raskare enn på papir
 • Breva er tilgjengelege over alt der du har internett
 • Posten vert lagra trygt og du slepp å rote papirbreva vekk
 • Du sparar miljøet med mindre avfall og transport

   

Kva treng du for å opprette ein digital postkasse?

Du må ha ein personleg, elektronisk ID på høgaste tryggingsnivå, til dømes BankID eller BankID på mobil. 

Korleis får du digital postkasse? 

Du kan velje å bruke Digipost eller e-Boks. Dei er likestilte og oppfyller krava som gjeld for sikker sending av digital post. 

Opprett Digipost >

Opprett e-Boks >

Treng du hjelp til å opprette digital postkasse, eller har spørsmål, ta kontakt med Tenestetorget på telefon 57 71 85 00. 

Korleis veit du at det kjem post til deg?

Når du får digital post vil du få eit varsel på SMS eller e-post. Då veit du at noko er sendt til deg. For å lese brevet loggar du deg inn i din postkasse med BankID, MinID, Buypass eler Commfides. 

Nyttig å samle posten frå det offentlege ein stad

Stadig fleire offentlege verksemder vil sende deg digital post. Det er difor nyttig for deg å opprette ein digital postkasse der du får samla all post frå det offentlege.

Skaff deg digital postkasse og få breva raskare – rett på mobilen eller datamaskina di. Digital postkasse er internett sitt svar på din vanlege postkasse. Er du klar til å ta imot posten digitalt? 

Publisert 30.11.2017
Sande skule

Formannskapet vedtok på møte onsdag 29.november å oppretthalde vedtaket om å stengje skuleplassen ved Sande skule for parkering, men dei utset igangsetting av vedtaket i påvente av at  lys rundt Klatrparken er på plass, skilting med parkering forbudt er komne opp og parkeringsplass på nedsida av skulen er opparbeida.  I tillegg pålegg Formannskapet leiinga i kommunen å finne gode ordningar for at «blålysa» (ambulanse, brann og politi) snøgt skal kunne opne bommen. 

Så snart tiltaka er på plass skal skuleplassen stengjast og ein må søkje kommunen ved rådmann, om løyve til å nytte skuleplassen til parkering ved  større arrangement.  Skuleplassen skal uansett stengjast for innkjøyring og parkering frå og med 1.mars 2018. 
Skuleplassen vert framtil endeleg stengjing open etter kl 17.00.

 

 

Publisert 17.11.2017
Oljefri illustrasjon

 

Fyrer du med olje eller parafin?

Enova kan gje deg inntil 50 000 tilbake ut 2018 dersom du bytar ut oljefyren med ei Enova-støtta varmeløysing. Har du oljekamin, får du 6 000. - dersom du erstattar den med ein reintbrennande vedomn, pelletskamin eller luft-luft varmepumpe. Støtte til utfasing av oljefyr og parafinkamin vert halvert i 2019, og avvikla heilt når forbodet trer i kraft i 2020.

Fyring med fossil olje og parafin blir forbode frå 1. januar 2020. Støtte til utfasing av oljefyr og parafinkamin blir avvikla i 2020.

Infobrev oljefri Gaular kommune (PDF, 332 kB)

Meldeskjema for Gaular kommune (PDF, 208 kB)

Publisert 14.11.2017
Overgrep

 Overgrep.no er ein ny nettstad med spørsmål og svar om seksuelle overgrep, og rettar seg mot både unge og vaksne, kvinner og menn.

 

Heimesida har informasjon til både offer og pårørande. Overgrep.no er laga i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann.

Forutan spørsmål og svar finn ein oversikt over alle overgrepsmottaka i landet og alle overgreps/incestsenter, samt andre relevante hjelpetilbod.

Meir info

Publisert 26.10.2017
Peonar

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som er pårørande eller har nær relasjon til ein person med demens. Gjennom faglege førelesningar og samtaler får du kunnskap og innsikt i kva følgjer sjukdomen kan ha for personar som lever med demens, pårørande og familie. Du treff òg andre i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

Demensomsorg - pårørandeskule hausten 2017 (PDF, 201 kB)

Publisert 22.08.2017
Utsnitt reg.plan fv.57

 I tilknyting til planarbeidet for ny fylkesveg 57 mellom Storehaug og Båtevik vert det gjennomført synfaringar på dei alternative veglinjene.

Frå og med 21. august og utover hausten vil fagfolk frå Norconsult sjå på mellom anna naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv.

Meir informasjon:

https://www.gaular.kommune.no/aktuelt/reguleringsplan-for-fylkesveg-57-storehaug-batevik.33624.aspx.

Publisert 22.08.2017
Utsnitt reg.plan fv.57

Gaular kommune vil utarbeide ein samanhengande reguleringsplan for ny fylkesveg 57 mellom Storehaug og Båtevik. Planprosessen er framleis i startgropa der kommunen først vil vurdere to ulike vegalternativ mellom Båtevik og Hjelmeland/Bringeland.

Kommunen og Norconsult vil invitere til ope plankontor slik at innbyggjarar og andre interesserte kan kome med innspel.

Ope planmøte på Tønna 28.06 kl 1400 - 2000 (PDF, 86 kB)

Vegalternativ fv 57 Båtevik-Hjelmeland (PDF, 279 kB)

Fv 57 Båtevik - Storehaug - alternative trasear (PDF, 86 kB)

Publisert 26.04.2017
Ekonsultasjon

 

Gaular legekontor er eitt av utvalde legekontor i landet som er med i utprøving av fastlegekontakt via nett.

Du kjem i kontakt med fastlegekontoret ved å logge inn på Min helse

Kva er e-konsultasjon:

E-konsultasjon gjev deg ein enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du treng helsehjelp som ikkje er akutt.

 

Publisert 15.02.2017
Viksdalen

 I Gaular er det mange og ulike aktivitetar. Dei fleste er i regi av frivillige organisasjonar.

Vi ynskjer i den forbindelse å lage ei oversikt over desse på Gaular Kommune sine nettsider.

Vi treng derfor dykkar hjelp.

Vedlagte oversikt er henta frå Brønnøysund registeret. Som dykk ser så manglar det ein del informasjon.

Ynskjer tilbakemelding på fylgjande:

Leiar, telefon, epost og heimeside – sendast på mail til postmottak@gaular.kommune.no

 

Skulle din organisasjon mangle på lista så send oss info. Håpar alle kan være med å bidra og dele informasjon vidare.

Etter kvart som ein får inn informasjon blir dette lagt ut på heimesida til Gaular Kommune under Lag og organisasjonar.

På førehand takk for hjelpa!

Publisert 11.07.2016
Gaular Næringspark oversiktskart.JPG

 

 

 

 

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Gaular Næringspark gnr. 61, bnr. 20 mfl. i Gaular kommune

 

I medhald av Plan og bygningslova sin §12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for eit område aust for nye E39 på Sande, del av gnr.61, bnr. 20 mfl. med planavgrensing som vist på kartutsnittet, fig. 1.

 

Varsling av planoppstart (PDF, 983 kB)Gaular Næringspark

 

Annonse (PDF, 703 kB) Gaular Næringspark

Publisert 15.04.2016
Jonsokbål

I tida 15. april til 15. september kan ein ikkje gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark utan løyve frå kommunen. I tillegg kan kommunen innføre forbod i bestemte område utover dette tidsrommet dersom brannfaren er spesielt stor.

 

Publisert 19.01.2016
Brua til Øyrane.jpg

Kommunestyret skal i møte 28.01.2016 ta standpunkt til om vi skal gjennomføre ei rådgjevande folkerøysting i samband med handsaminga av spørsmålet om kommunesamanslåing.

Styringsgruppa har framlegg om eventuelt å gjennomføre folkerøysting 4. april 2016.

Det er vidare framlegg om å gje dei som er fødde 31.12.2000 og tidlegare røysterett.

 

Det er kor du er folkeregistert pr 01.02.16 som avgjer kva kommune du kan røyste i.  Dersom du ynskjer byte røystekommune må flytting meldast Folkeregisteret i noko tid før 01.02.16.

Flytting kan meldast elektronisk via Skatteetaten si heimside –

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/

Publisert 11.08.2015
Kjernejournal

            

 

 

Har du en sjeldan sjukdom eller alvorleg allergi?

 

Våren 2015 fekk alle innbyggarane i Sogn og Fjordane ein kjernejournal. Denne elektroniske tenesta samlar helseopplysningar som er spesielt viktige dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling ein stad du ikke har vore før. Har du alvorlege sjukdomar eller allergiar kan du snakke med fastlegen din og be han/henne om å legge dette inn i  kjernejournalen din.

Publisert 16.06.2015
Kulturlandskap

 

Publisert 18.05.2015
Viksdalen.jpg

IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over 10 år mogleggjort og drive samarbeid om planlegging og gjennomføring av breibandutbygging i kommunane. Dette samarbeidet har vore avgjerande for både mobilisering og planlegging av ei lang rekkje breibandprosjekt. IT-forum utfører eit omfattande arbeid med å initiere, samordne og sikre viktige utviklingsaktivitetar til nytte for heile fylket.  

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 
Login for redigering