Nyhende
Publisert 21.03.2017
Bjørnar og Anne.jpg

Skule- og kulturutvalet ved leiar Anne Lilleaasen takka av skule- og kultursjef Bjørnar Fjellhaug som sluttar i stillinga 31. mars.

Bjørnar Fjellhaug tek i stilling som rektor i Trondheim kommune 01.04.2017.

Publisert 17.03.2017
Viksdalen skule

Vedtektene for dei kommunale skulefritidsordningane i Gaular, (SFO) har ikkje vore rullert sidan 2011. Dei har berre vorte justert for endra opningstider.

Det skal fortsatt vere 5 påmeldte barn for å halde SFO- tilbodet oppe.

Oppseiingsfristen er endra til 3 månader frå den 1. i månaden. Dette for å ha ein forutsigbarheit i bemanninga.

Sidan førre rullering har opningstida vorte utvida så mogelegheiten for å ha behovsprøvd opningstid falt vekk. I samband med dette vart storleik Leksehjelp låg inne i vedtektene. Dette er ikkje lengre eit tilbod berre for småskulen, og dette teke ut av vedtektene.

Punkt 12 Ferie er handsama i eigen sak politisk, og er vedteke slik det ligg føre.

Høyringsfrist vert sett til 16. april 2017.

Brev vedlagt framlegg til nye vedtekter, vert sendt skulane som har ansvar for at dette vert delt ut til leiarane i SU og foreldreutval slik at det kan gjevast høyringsfråsegn innan fristen.

 Skulefritidsordningane i Gaular kommune vedtekter (PDF, 356 kB)

Publisert 08.03.2017
Viksdalen - Tour des Fjords.jpg

Oppsummering etter Informasjonsmøte – Utbygging av breiband i Viksdalen

Møtet vart halde 7. mars 2017 i Eldalstunet.

Vedlagt ligg utdelt informasjonsmateriale.

Måleresultat - skjema (PDF, 190 kB)        Presentasjon (PDF, 340 kB)

Publisert 08.03.2017
Sande sentrum.jpg

I medhald av Plan og bygningslova sin §12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Sande sentrum i Gaular kommune.

 

Informasjonsskriv .- Nordplan

Publisert 08.03.2017
Viksdalen - Tour des Fjords.jpg

Velkommen til sykkelfest gjennom Sogn og Fjordane 24. mai 2017.

Årets Tour des Fjords har lagt første og lengste etappen av sykkelrittet gjennom Balestrand, Gaular, Jølster og Førde.

Facebook

Instagram       Informasjonside

 

 

 

Publisert 07.03.2017
Bygstad utsikt mot hestane.jpg

 Vil vurdere eit ekstra alternativ for fv 57 gjennom Bygstad.

 

Gaular kommune har gått gjennom innspela til planprogrammet for fv 57 Storehaug- Hjelmeland-Haugsbø. Vi har også sett på innspela vi har fått gjennom den offentlege debatten som har vore om strekninga Haugsbø-Båtevik, med kryssing av Svesundet.

 

På dette grunnlaget vil vi få vurdert ei alternativ veglinje for strekninga Båtevika, over Svesundet og til Hjelmeland, og går i dialog med overordna styresmakter om dette i næraste framtid. Den alternative veglinja vil verte samanlikna med vedteken veglinje i gjeldande kommuneplan, før det vert gjort eit endeleg trasèval som grunnlag for regulering.

 

Gaular kommune legg opp til medverknad i form av ope plankontor og synfaring for den alternative veglinja, slik vi også har gjort for veglinja vedteken i kommuneplan. Vi kjem attende med aktuelle tidspunkt.

 

Ordføraren

Publisert 07.03.2017
Fiberutbygging.jpg

 

Gaular kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Vi vil i år søkje om tilskot for utbygging i Viksdalen (Rørstad - Viksdalen).

 

Eit av krava til søknaden, er at planen for utbygging skal vere lagt ut til offentleg høyring i minst ein månad. Bedrifter og innbyggjarar som ønskjer å uttale seg til høyringa, må gjere dette innan 10. april 2017.

Publisert 02.03.2017
Fleten

Eigedomsskattelista for 2017 er lagt ut til offentleg gjennomsyn i 3 veker frå 01.03.2017(Eigedomsskattelova §§ 14 og 15). Lista er utlagt på tenestetorget i kommunehuset og viser alle eigedomar med takst, skattesats og eigedomsskatt.

Kvar enkelt får tilsendt skattesetel. Det er 6 veker klagerett. Eigedomsskattegrunnlaget er kontorjusert med 10 %.

 

Eigedomsskatteliste 2017 (PDF, 11 MB)- offentleg ettersyn

Publisert 24.02.2017
Digital postkasse.jpg

Gaular kommune går  i løpet av mars  over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn. 

Publisert 22.02.2017
Blaaklokke.jpg

 Kort presentasjon av prosjektet

På oppdrag frå Gaular kommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus Vest Bergen) ei kart­legging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen. Undersøkinga gjennomførast på skulen ved at ungdomane svarer på eit spørjeskjema via Internett. Undersøkinga går føre seg i veke 11-13: mandag 13. mars - fredag 31. mars, og det tek om lag éin time å svare på alle spørsmåla. Ungdomane vel sjølve om dei vil vere med på undersøkinga.

Kartlegginga vert gjennomført som ei Ungdata-undersøking. Dette er eit spørjeskjemaopplegg som norske kommunar bruker for å skaffe seg oversikt over kvardagslivet til og folkehelse­situasjonen blant ungdom i kommunen (www.ungdata.no). Tilsvarande undersøkingar vert gjennomførte ei rekke stadar i landet

Informasjon (PDF, 152 kB)

Publisert 15.02.2017
Viksdalen

 I Gaular er det mange og ulike aktivitetar. Dei fleste er i regi av frivillige organisasjonar.

Vi ynskjer i den forbindelse å lage ei oversikt over desse på Gaular Kommune sine nettsider.

Vi treng derfor dykkar hjelp.

Vedlagte oversikt er henta frå Brønnøysund registeret. Som dykk ser så manglar det ein del informasjon.

Ynskjer tilbakemelding på fylgjande:

Leiar, telefon, epost og heimeside – sendast på mail til postmottak@gaular.kommune.no

 

Skulle din organisasjon mangle på lista så send oss info. Håpar alle kan være med å bidra og dele informasjon vidare.

Etter kvart som ein får inn informasjon blir dette lagt ut på heimesida til Gaular Kommune under Lag og organisasjonar.

På førehand takk for hjelpa!

Publisert 24.01.2017
Barn.jpg

 Eit kurs for deg som ynskjer å skape eit GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartnar etter samlivsbrotet.

Kursplakat (PDF, 312 kB)

Brosjyre (PDF, 208 kB)

Publisert 11.07.2016
Gaular Næringspark  oversiktskart.JPG

 

 

 

 

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Gaular Næringspark gnr. 61, bnr. 20 mfl. i Gaular kommune

 

I medhald av Plan og bygningslova sin §12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for eit område aust for nye E39 på Sande, del av gnr.61, bnr. 20 mfl. med planavgrensing som vist på kartutsnittet, fig. 1.

 

Varsling av planoppstart (PDF, 983 kB)Gaular Næringspark

 

Annonse (PDF, 703 kB) Gaular Næringspark

Publisert 15.04.2016
Jonsokbål

I tida 15. april til 15. september kan ein ikkje gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark utan løyve frå kommunen. I tillegg kan kommunen innføre forbod i bestemte område utover dette tidsrommet dersom brannfaren er spesielt stor.

 

Publisert 19.01.2016
Brua til Øyrane.jpg

Kommunestyret skal i møte 28.01.2016 ta standpunkt til om vi skal gjennomføre ei rådgjevande folkerøysting i samband med handsaminga av spørsmålet om kommunesamanslåing.

Styringsgruppa har framlegg om eventuelt å gjennomføre folkerøysting 4. april 2016.

Det er vidare framlegg om å gje dei som er fødde 31.12.2000 og tidlegare røysterett.

 

Det er kor du er folkeregistert pr 01.02.16 som avgjer kva kommune du kan røyste i.  Dersom du ynskjer byte røystekommune må flytting meldast Folkeregisteret i noko tid før 01.02.16.

Flytting kan meldast elektronisk via Skatteetaten si heimside –

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/

Publisert 11.08.2015
Kjernejournal

            

 

 

Har du en sjeldan sjukdom eller alvorleg allergi?

 

Våren 2015 fekk alle innbyggarane i Sogn og Fjordane ein kjernejournal. Denne elektroniske tenesta samlar helseopplysningar som er spesielt viktige dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling ein stad du ikke har vore før. Har du alvorlege sjukdomar eller allergiar kan du snakke med fastlegen din og be han/henne om å legge dette inn i  kjernejournalen din.

Publisert 16.06.2015
Kulturlandskap

 

Publisert 18.05.2015
Viksdalen.jpg

IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over 10 år mogleggjort og drive samarbeid om planlegging og gjennomføring av breibandutbygging i kommunane. Dette samarbeidet har vore avgjerande for både mobilisering og planlegging av ei lang rekkje breibandprosjekt. IT-forum utfører eit omfattande arbeid med å initiere, samordne og sikre viktige utviklingsaktivitetar til nytte for heile fylket.  

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 
Login for redigering