Nyhende
Publisert 16.10.2017
Skjermbilde.JPG

Folkemøte om vegstenging

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for fylkesvegane, avgjer kva prosjekt som skal gjennom-førast kvart år og gir politiske føringar for utvikling av fylkesvegane. Det er Statens vegvesen som normalt planlegg, byggjer, driftar og held ved like fylkesvegane for fylkeskommunen.

Fv. 93 Dyrneslia ved Vadheim

På vegen opp Dyrneslia skal tre bruer skiftast ut. Arbeidet vil medføre stenging av vegen i fleire månader, og planlagt oppstart er våren 2018.

Statens vegvesen inviterer til folkemøte om vegstenginga på Sogn Hotel i Vadheim.

Møtetid: Onsdag 25. oktober kl. 17.00.

På møtet vil me orientere om arbeidet som skal gjerast og konsekvensane det har for folk som skal til og frå mellom anna Byrkjosen og Guddalen.

Alle er hjarteleg velkomne!
- me byr på kaffe og noko å bite i.

 

 

 

 

Publisert 03.10.2017
Hestad, Standnes og Laukeland i haustsol.jpg
15. oktober 2017 er frist for å søkje om produksjonstilskot og avløysartilskot ved ferie og fritid og Regionalt miljøtilskot (RMP). Fristane er absolutte.
Publisert 26.09.2017
barneaktivitet.JPG

Kulturpris for Gaular kommune 2017

Kulturprisen kan gjevast einskildpersonar/ grupper/ lag og organisasjonar med særleg engasjement for kulturlivet i kommunen. Einskildpersonar, lag og organisasjonar vert oppmoda om å sende inn forslag på kandidatar. Framlegget skal vere skriftleg med grunngjeving.

Vinnaren av Kulturprisen 2017 vert offentleggjort på kommunestyremøte i desember.

 

Framlegget til kandidatar sendast innan 01.11.17 til Gaular kommune:  postmottak@gaular.kommune.no.

 

Aktivitetsmidlar 2017

Gaular kommune delar ut aktivitetstilskot til lag og organisasjonar. Føremålet med tilskotsordninga er å stimulere til aktivitet og tilskipingar i Gaular. Aktivitetar for barn og unge skal prioriterast. Tilskotet vert ikkje gjeve til ordinær drift, med til oppstart eller gjennomføring av konkrete aktivitetar.

 

Søknadsskjema og retningslinjer (PDF, 7 kB)

Søknadsfrist: 01.11.17

 

Spelemidlar 2018

Gaular skule- og kulturkontor formidlar søknadar om:

  • Spelemidlar til anlegg for idrett og friluftsliv
  • Spelemidlar til nærmiljøanlegg

 

Planane skal vere teknisk godkjende.

Søknadar sendast elektronisk via: www.idrettsanlegg.no

Søknadsfrist: 01.11.17.

Publisert 22.08.2017
Utsnitt reg.plan fv.57

 I tilknyting til planarbeidet for ny fylkesveg 57 mellom Storehaug og Båtevik vert det gjennomført synfaringar på dei alternative veglinjene.

Frå og med 21. august og utover hausten vil fagfolk frå Norconsult sjå på mellom anna naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv.

Meir informasjon:

https://www.gaular.kommune.no/aktuelt/reguleringsplan-for-fylkesveg-57-storehaug-batevik.33624.aspx.

Publisert 22.08.2017
Utsnitt reg.plan fv.57

Gaular kommune vil utarbeide ein samanhengande reguleringsplan for ny fylkesveg 57 mellom Storehaug og Båtevik. Planprosessen er framleis i startgropa der kommunen først vil vurdere to ulike vegalternativ mellom Båtevik og Hjelmeland/Bringeland.

Kommunen og Norconsult vil invitere til ope plankontor slik at innbyggjarar og andre interesserte kan kome med innspel.

Ope planmøte på Tønna 28.06 kl 1400 - 2000 (PDF, 86 kB)

Vegalternativ fv 57 Båtevik-Hjelmeland (PDF, 279 kB)

Fv 57 Båtevik - Storehaug - alternative trasear (PDF, 86 kB)

Publisert 26.04.2017
Ekonsultasjon

 

Gaular legekontor er eitt av utvalde legekontor i landet som er med i utprøving av fastlegekontakt via nett.

Du kjem i kontakt med fastlegekontoret ved å logge inn på Min helse

Kva er e-konsultasjon:

E-konsultasjon gjev deg ein enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du treng helsehjelp som ikkje er akutt.

 

Publisert 15.02.2017
Viksdalen

 I Gaular er det mange og ulike aktivitetar. Dei fleste er i regi av frivillige organisasjonar.

Vi ynskjer i den forbindelse å lage ei oversikt over desse på Gaular Kommune sine nettsider.

Vi treng derfor dykkar hjelp.

Vedlagte oversikt er henta frå Brønnøysund registeret. Som dykk ser så manglar det ein del informasjon.

Ynskjer tilbakemelding på fylgjande:

Leiar, telefon, epost og heimeside – sendast på mail til postmottak@gaular.kommune.no

 

Skulle din organisasjon mangle på lista så send oss info. Håpar alle kan være med å bidra og dele informasjon vidare.

Etter kvart som ein får inn informasjon blir dette lagt ut på heimesida til Gaular Kommune under Lag og organisasjonar.

På førehand takk for hjelpa!

Publisert 11.07.2016
Gaular Næringspark  oversiktskart.JPG

 

 

 

 

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Gaular Næringspark gnr. 61, bnr. 20 mfl. i Gaular kommune

 

I medhald av Plan og bygningslova sin §12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for eit område aust for nye E39 på Sande, del av gnr.61, bnr. 20 mfl. med planavgrensing som vist på kartutsnittet, fig. 1.

 

Varsling av planoppstart (PDF, 983 kB)Gaular Næringspark

 

Annonse (PDF, 703 kB) Gaular Næringspark

Publisert 15.04.2016
Jonsokbål

I tida 15. april til 15. september kan ein ikkje gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark utan løyve frå kommunen. I tillegg kan kommunen innføre forbod i bestemte område utover dette tidsrommet dersom brannfaren er spesielt stor.

 

Publisert 19.01.2016
Brua til Øyrane.jpg

Kommunestyret skal i møte 28.01.2016 ta standpunkt til om vi skal gjennomføre ei rådgjevande folkerøysting i samband med handsaminga av spørsmålet om kommunesamanslåing.

Styringsgruppa har framlegg om eventuelt å gjennomføre folkerøysting 4. april 2016.

Det er vidare framlegg om å gje dei som er fødde 31.12.2000 og tidlegare røysterett.

 

Det er kor du er folkeregistert pr 01.02.16 som avgjer kva kommune du kan røyste i.  Dersom du ynskjer byte røystekommune må flytting meldast Folkeregisteret i noko tid før 01.02.16.

Flytting kan meldast elektronisk via Skatteetaten si heimside –

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/

Publisert 11.08.2015
Kjernejournal

            

 

 

Har du en sjeldan sjukdom eller alvorleg allergi?

 

Våren 2015 fekk alle innbyggarane i Sogn og Fjordane ein kjernejournal. Denne elektroniske tenesta samlar helseopplysningar som er spesielt viktige dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling ein stad du ikke har vore før. Har du alvorlege sjukdomar eller allergiar kan du snakke med fastlegen din og be han/henne om å legge dette inn i  kjernejournalen din.

Publisert 16.06.2015
Kulturlandskap

 

Publisert 18.05.2015
Viksdalen.jpg

IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over 10 år mogleggjort og drive samarbeid om planlegging og gjennomføring av breibandutbygging i kommunane. Dette samarbeidet har vore avgjerande for både mobilisering og planlegging av ei lang rekkje breibandprosjekt. IT-forum utfører eit omfattande arbeid med å initiere, samordne og sikre viktige utviklingsaktivitetar til nytte for heile fylket.  

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 
Login for redigering