Nyhende
Publisert 21.06.2017
Utsnitt reg.plan fv.57

Gaular kommune vil utarbeide ein samanhengande reguleringsplan for ny fylkesveg 57 mellom Storehaug og Båtevik. Planprosessen er framleis i startgropa der kommunen først vil vurdere to ulike vegalternativ mellom Båtevik og Hjelmeland/Bringeland.

Kommunen og Norconsult vil invitere til ope plankontor slik at innbyggjarar og andre interesserte kan kome med innspel.

Ope planmøte på Tønna 28.06 kl 1400 - 2000 (PDF, 86 kB)

Vegalternativ fv 57 Båtevik-Hjelmeland (PDF, 279 kB)

Fv 57 Båtevik - Storehaug - alternative trasear (PDF, 86 kB)

Publisert 14.06.2017
Blåklokke

Ansvarleg leiar og kontaktperson på Rådhuset sumarvekene 2017.
 

Veke 27, 03.07-07.07, Atle Fasteland
Veke 28, 10.07-14.07, Truls Hansen Folkestad
Veke 29, 17.07-21.07, Merete G Birkeland
Veke 30, 24.07-28.07, Gro Bjørvik
Veke 31, 31.07-04.08, Dag Ripe
Veke 32, 07.08-11.08, Kjell Idar Dvergsdal

 

 

På vegner av oss på Rådhuset vil ordførar og rådmann ynskje alle i Gaular ein fin sumar !

Mathias Råheim                                  Atle Fasteland
Ordførar                                               Rådmann

 

 

Publisert 12.06.2017
barneaktivitet.JPG

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

Vi ønskjer å nå fleire
Det er også en del enkeltståande lag og organisasjonar som ikkje søkjer, for eksempel organisasjonar som driv frivillig arbeid innanfor innvandrargrupper og andre lokale foreiningar. Vi prøver difor å nå ut til desse gjennom kommunane og fylkeskommunane, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjonar i din kommune/distrikt.

De kan lese meir om momskompensasjon til frivillige organisasjonar på nettstaden vår. Her finn du også søknadsskjema. Dersom de lurer på noko, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser
For enkeltståande søkjarar er det minstegrenser. Etter den forenkla søknadsmodellen er minstegrensa 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensa etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i meirverdikostnader som det kan søkast kompensasjon for. Underledd treng ikkje å ta omsyn til minstegrensene fordi dei er med i søknaden frå sentralleddet.

Publisert 07.06.2017
viksdalen.jpg

Lag, organisasjonar og andre som ønskjer å leige lokale fast for skuleåret 2017/2018 på skulane i Gaular og i Gaularhallen, må sende søknad som inneheld oversikt over kva rom ein ønskjer å leige, med dag og klokkeslett, og vise kven som er ansvarleg for kvar gruppe.

Publisert 29.05.2017
Båtevikstunellen - mot Dale.JPG

Statens Vegvesen  og fylkeskommunen starter i  veke med utviding  av Båteviktunnelen.

Arbeidet startar 29. mai, og pågår fram til andre veka i juli.

Fv.57 vert stengt  mellom kl  2000-0600 mandag til fredag. Det vert opp åpningstider for kolonne.

 

 Annonse (PDF, 113 kB)

 

Publisert 11.05.2017
Jonsok ved Gaula. Løfallsfeltet.JPG

Reglar for open brenning i Gaular kommune - nye rutinar

Ny sentral forskrift om brannførebygging har skapt forvirring om kva reglar som gjeld for open brenning gjennom året. I Gaular kommune vert reglane praktisert slik:

I tida 15. april til 15. september er det forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark. Dersom du likevel ønskjer å brenne noko i denne perioden, må du ha stadfesting frå Gaular kommune. Spørsmål om brenning kan rettast til tenestetorget.

Brenning av avfall og impregnert, malt eller på annan måte overflatebehandla trevirke er forbode.

Det er ikkje tillate å brenne næringsavfall. Alle verksemder skal levere avfall til godkjend mottak, inkludert pallar.

Gaular Brann og redning oppmodar likevel alle om å melde i frå om brenning gjennom heile året slik at vi kan unngå unødvendige utrykkingar.

Jonsokbål:   sjå forskrifta.

Publisert 26.04.2017
Ekonsultasjon

 

Gaular legekontor er eitt av utvalde legekontor i landet som er med i utprøving av fastlegekontakt via nett.

Du kjem i kontakt med fastlegekontoret ved å logge inn på Min helse

Kva er e-konsultasjon:

E-konsultasjon gjev deg ein enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du treng helsehjelp som ikkje er akutt.

 

Publisert 15.02.2017
Viksdalen

 I Gaular er det mange og ulike aktivitetar. Dei fleste er i regi av frivillige organisasjonar.

Vi ynskjer i den forbindelse å lage ei oversikt over desse på Gaular Kommune sine nettsider.

Vi treng derfor dykkar hjelp.

Vedlagte oversikt er henta frå Brønnøysund registeret. Som dykk ser så manglar det ein del informasjon.

Ynskjer tilbakemelding på fylgjande:

Leiar, telefon, epost og heimeside – sendast på mail til postmottak@gaular.kommune.no

 

Skulle din organisasjon mangle på lista så send oss info. Håpar alle kan være med å bidra og dele informasjon vidare.

Etter kvart som ein får inn informasjon blir dette lagt ut på heimesida til Gaular Kommune under Lag og organisasjonar.

På førehand takk for hjelpa!

Publisert 11.07.2016
Gaular Næringspark  oversiktskart.JPG

 

 

 

 

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Gaular Næringspark gnr. 61, bnr. 20 mfl. i Gaular kommune

 

I medhald av Plan og bygningslova sin §12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for eit område aust for nye E39 på Sande, del av gnr.61, bnr. 20 mfl. med planavgrensing som vist på kartutsnittet, fig. 1.

 

Varsling av planoppstart (PDF, 983 kB)Gaular Næringspark

 

Annonse (PDF, 703 kB) Gaular Næringspark

Publisert 15.04.2016
Jonsokbål

I tida 15. april til 15. september kan ein ikkje gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark utan løyve frå kommunen. I tillegg kan kommunen innføre forbod i bestemte område utover dette tidsrommet dersom brannfaren er spesielt stor.

 

Publisert 19.01.2016
Brua til Øyrane.jpg

Kommunestyret skal i møte 28.01.2016 ta standpunkt til om vi skal gjennomføre ei rådgjevande folkerøysting i samband med handsaminga av spørsmålet om kommunesamanslåing.

Styringsgruppa har framlegg om eventuelt å gjennomføre folkerøysting 4. april 2016.

Det er vidare framlegg om å gje dei som er fødde 31.12.2000 og tidlegare røysterett.

 

Det er kor du er folkeregistert pr 01.02.16 som avgjer kva kommune du kan røyste i.  Dersom du ynskjer byte røystekommune må flytting meldast Folkeregisteret i noko tid før 01.02.16.

Flytting kan meldast elektronisk via Skatteetaten si heimside –

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/

Publisert 11.08.2015
Kjernejournal

            

 

 

Har du en sjeldan sjukdom eller alvorleg allergi?

 

Våren 2015 fekk alle innbyggarane i Sogn og Fjordane ein kjernejournal. Denne elektroniske tenesta samlar helseopplysningar som er spesielt viktige dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling ein stad du ikke har vore før. Har du alvorlege sjukdomar eller allergiar kan du snakke med fastlegen din og be han/henne om å legge dette inn i  kjernejournalen din.

Publisert 16.06.2015
Kulturlandskap

 

Publisert 18.05.2015
Viksdalen.jpg

IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over 10 år mogleggjort og drive samarbeid om planlegging og gjennomføring av breibandutbygging i kommunane. Dette samarbeidet har vore avgjerande for både mobilisering og planlegging av ei lang rekkje breibandprosjekt. IT-forum utfører eit omfattande arbeid med å initiere, samordne og sikre viktige utviklingsaktivitetar til nytte for heile fylket.  

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 
Login for redigering