Kommunale planar

Alle kommunar skal ha ein overordna og heilskapleg kommuneplan. Og som del av denne inngår fleire kommunedelplanar.

Vi vil samarbeide med både offentlege instansar og private aktørar i planprosessen. Det er ei rekkje lovkrav til korleis arbeidet skal foregå, samt fleire retningsliner og reglar for utforming av innhald. I planen og prosessen kan kommunen forme overordna visjonar og mål for ei god utvikling vidare i Gaular.

Reguleringsplanar

Budsjett Økonomi
Rekneskap Årsmelding

Reguleringsplanar

Kommuneplan (PDF, 7 MB)

Planar på ettersyn

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016 - 2019 (PDF, 786 kB)

Kommunedelplan anlegg, idrett og friluftsliv (PDF, 3 MB)


 Rullering av vedtektene for barnehagane i Gaular

Gaular Næringspark - detaljreguleringsplan

   

Hund i band 1

Ekstraordinær bandtvang er innført i heile Gaular kommune frå og med 28. februar til 1. april 2018.

 

 

Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 11. oktober  – 22. november.

 

Merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan 22.11.2017 til Gaular kommune, Vadheimsvegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord.

Planomtale med føresegner Gaular Næringspark gbnr 61 bnr 20 mfl (PDF, 4 MB).

Plankart Gaular Næringspark (PDF, 990 kB)

Svaberget - reguleringsplan

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-12 har Gaular kommunestyre i møte 16.12.2016, sak KS-086/16, vedteke revidert reguleringsplan for Svaberget.