Kommunale planar

Alle kommunar skal ha ein overordna og heilskapleg kommuneplan. Og som del av denne inngår fleire kommunedelplanar.

Vi vil samarbeide med både offentlege instansar og private aktørar i planprosessen. Det er ei rekkje lovkrav til korleis arbeidet skal foregå, samt fleire retningsliner og reglar for utforming av innhald. I planen og prosessen kan kommunen forme overordna visjonar og mål for ei god utvikling vidare i Gaular.

Reguleringsplanar

Budsjett Økonomi
Rekneskap Årsmelding

Reguleringsplanar

Kommuneplan

Planar på ettersyn

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016 - 2019 (PDF, 786 kB)

Kommunedelplan anlegg, idrett og friluftsliv (PDF, 3 MB)


 Rullering av vedtektene for barnehagane i Gaular

Gaular Næringspark - detaljreguleringsplan

   

Publisert av Anne Karin Folkestad. Sist endra 26.01.2018
_D757956

Gaular kommunestyre vedtok i sak nr. KS-007/18 den 15.02.2018 å legge forslag til forskrift om felles adresseringssystem for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal ut på offentleg høyring.

Forskrifta utfyller gjeldande lovverk som gjeld overgang frå matrikkeladresse til vegadresse. Dokumenta ligg tilgjengeleg for gjennomsyn her, og i papirformat på kommunehuset på Sande - på tenestetorget og biblioteket.

Frist for høyring er sett til 30. april 2018.

Vedtak i kommunestyret om adresseendring (PDF, 392 kB)

Forslag til felles adresseforskrift (L)(229136) (PDF, 473 kB)

 

Hund i band 1

Ekstraordinær bandtvang er innført i heile Gaular kommune frå og med 28. februar til 1. april 2018.

 

 

Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 11. oktober  – 22. november.

 

Merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan 22.11.2017 til Gaular kommune, Vadheimsvegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord.

Planomtale med føresegner Gaular Næringspark gbnr 61 bnr 20 mfl (PDF, 4 MB).

Plankart Gaular Næringspark (PDF, 990 kB)

Svaberget - reguleringsplan

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-12 har Gaular kommunestyre i møte 16.12.2016, sak KS-086/16, vedteke revidert reguleringsplan for Svaberget.