Nyhende framside
Publisert 18.01.2019
ukm logo

  

UKM lokalmønstring for Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vert arrangert i Førdehuset 1. mars. UKM er for ungdom mellom 13 og 20 år. Du kan delta med alt innan kunst og kultur og som arrangør.
Påmelding: ukm.no innan 15. februar.

Påmelding til UKM 2019 (PDF, 475 kB)

 

                                                                                                       

 

Publisert 11.01.2019
Klima folkemøte

I samband med at den interkommunale klimaomstillingsplanen vår er på offentleg ettersyn denne månaden, vil vi invitere til ope møte:

Publisert 08.01.2019
Plankart - Detaljreguleringsplan Svaberget 2, planID 1430-20180003

Formannskapet i Gaular kommune vedtok i sak 136/18 å legge forslag til Detaljreguleringsplan for Svaberget 2 planID 1430-20180003 ut til ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10.

 

Varsel om offentleg ettersyn er kunngjort i avisa Firda 09.01.2019, i brev til grunneigara, naboar og offentlege organ.

 

Høyringsperioden er 09.01.2019 – 22.02.2019.

 

Merknader til planforslaget må sendast skriftlig til Gaular kommune, Vadheimsvegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord eller til postmottak@gaular.kommune.no .

Frist for merknader er 22.02.2019, merknader skal merkast med arkivaskID: 18/954

 

 

Publisert 20.12.2018
Isvett

Gaular brann og redning minner om isvettreglane dersom du har tenkt deg ut på islagt vatn i vinter.

 

Publisert 14.12.2018
klimaplan-framside

Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommune har utarbeidd framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019–2030.

Publisert 28.11.2018
penger

Årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og betalingssatsar for 2019 er no lagt til offentleg ettersyn.

 

 

 

 
 

Investeringsprogram 2019 - 2022 (PDF, 2 MB)

 

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 2 MB)- sak som skal politisk handsamast i kommunestyret 14.12.18
 
 
Investeringsbudsjett 2019 - 2022 - (PDF, 2 MB)sak som skal politisk handsamast i kommunestyret 14.12.18
 
 

 

 

Publisert 29.10.2018
Adresse prestegardsvegen

- overgang frå matrikkeladresser til vegadresser Bakgrunn
 

Det er eit nasjonalt og lokalt mål at offisielle adresser skal vere vegadresser og ikkje matrikkeadresser (gnr./bnr.).

Dette for å sikre eit adressesystem som er tydeleg og logisk oppbygt for adressebrukarar som naudetatane ambulanse, brann og politi, transportfirma og private.

Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt og fastsetter offisielle adresser.

Kommunen sitt ansvar kan delast inn i to hoveddelar, adressestyresmakt og namnestyresmakt.

 

Adressestyresmakta har ansvaret for adresseforvaltninga i kommunen og tildeler

offisielle adresser etter reglane i matrikkellova med tilhøyrande forskrift.

Det skal utarbeidast hensiktsmessige adresseparsellar som skal ha som hovedmål å gjere det enkelt for alle å finne fram.

Den delen av eit vegnett som skal ha eige vegnamn vert kalla adresseparsell.

 

Namnestyresmakta har ansvaret for namnsetting og gjer vedtak om namn og skrivemåten på adressenavn og stadnamn etter reglene i Lov om stadnamn.

Namnestyresmakta har ikkje høve til å gjere endringar på adresseparsellar som

adressestyresmakta har utarbeida, men skal finne gode namn til desse.

 

 

Publisert 24.10.2018
Bredbåndskabler

UTBYGGING AV BREIBAND I VIKSDALEN

KS-084/17 vedtak om utbygging av breiband i Viksdalen .

Breiband utbygging er eit «spleiselag» mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Gaular kommune og Telenor som utbyggar. I tillegg må abonnementen betale eit fiberbidrag som er rekna til kr. 7000,- pr. hus og er lik for alle husstandar i prosjektet..

Val av løysing for framføring av breiband til husstandar er Telenor sitt ansvar.

Utbyggingsperioden er berekna avslutta innan utgangen av 2019.

Prisen for å få breiband inn i huset vil vere, 7000 kroner i fiberbidrag til Gaular kommune, 1990 kroner i etableringskostnad til Telenor og prisen for eit abonnement (Abonnement prisen vil variere med val av pakkeløysing).

Etter modell frå liknande utbygging vil Gaular kommune inngå avtale med grendelaga om innkrevjing av eigenandel frå husstandar. Representant frå grendelaget tek kontakt med kvar husstand med informasjon om innbetaling.

Ynskjer du å inngå avtale med Telenor Norge AS om breiband, ta kontakt med Ole Kristian Lunde Johansen, tlf. 954 43 289, epost. okj@incitex.no

 

 

 

Publisert 10.10.2018
Gaularhallen

Gaular kommune formidlar spelemidlar for anlegg og friluftsliv og til nærmiljøanlegg. Søknad sendast elektronisk via: www.anleggsregisteret.no Søknadsfrist: 1. november.

Publisert 10.10.2018
Vinnarbilete
Gaular kommune delar ut aktivitetstilskot til lag og organisasjonar. Føremålet med tilskotsordninga er å stimulere til aktivitet og tilskipingar i Gaular kommune. Aktivitet for barn og unge vert prioritert. Søknadsfrist: 1. november.