Detaljreguleringplan fv 57 Perhaug - Storehaugen

Framsidebilete detaljplan fv 57 - Klikk for stort bilete

Formannskapet i Gaular kommune vedtok i sak 109/18 at forslag til Detaljreguleringsplan for fv.57 Perhaug – Storehaugen planId 1430-20180001  vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Planforslaget er tilgjengeleg på kommunehuset på Sande og på www.gaular.kommune.no i perioden 27.11.2018 – 14.01.2019.

Merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan 14.01.2019 til Gaular kommune, Vadheimsvegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord eller til postmottak@gaular.kommune.no

Merknad skal merkast med arkivsakID: 17/63