Nyhende framside

Fusjon mellom BKK AS og Sunnfjord Energi AS

Saka om fusjonsplanane mellom BKK AS og Sunnfjord Energi AS skal opp i formannskapet 13. juni og kommunestyret 20. juni 2019. Her finn du saksdokumenta som er sendt til politikarane. 

Fusjonssaka til behandling i Gaular kommune

 

Sunnfjord Energi har sidan 28. februar 2019 vore i fusjonsforhandlingar med BKK. Styret i Sunnfjord Energi har tilrådd eigarane å vedta fusjonen.

Eigarkommunane skal behandle denne tilrådinga, og avgjere om dei vil stemme for eller imot fusjon på generalforsamlinga i Sunnfjord Energi 26. juni 2019.

I Gaular kommune skal saka opp i formannskapet 13. juni og kommunestyret 20. juni 2019.

Publisert 18.06.2019
Adresse Gaular

Gaular formannskap vedtok den 13.06.2019 i sak nr. FS - 088/19 namn og skrivemåte for 80 stk. adresseparsellar.

Vedtaket er gjort i samsvar med stadnamnlova og kan klagast på etter § 10 i lova av den som har slik klagerett.

Klagefrist er 20. juli 2019 og sendast skriftleg til:

Gaular kommune

Vadheimsvegen 15,

6973 Sande i Sunnfjord

eller til e-post postmottak@gaular.kommune.no

 

Publisert 12.06.2019
Klatring

Du kan søkje om redusert barnehagebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2019/ 2020. Makspris for barnehageplass per månad utan matpengar er kr 3040.

Ein hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass.

Søknadsfrist:  27.06.2019 dersom saka skal verte handsama før nytt barnehageår.

Rettleiing  

søknadsskjema 

 

Publisert 05.06.2019
Ytterøyane

No er hamnebåten for Alden hamneområde i drift.  24 mai var det dåp i Flora. Båten fekk namnet Ytterøyane etter namnekonkurranse i Flora hamn.

Her var m.a. rådsmedlemmane frå dei 7 kommunane hamneområdet inviterte. Som det går fram av bilde møtte tre rådsmedlemmar.

 

 

 

 

Publisert 04.06.2019
Gaularhallen

Lag, organisasjonar og andre kan søkje om å leige lokalar fast for skuleåret 2019/2020 på skulane i Gaular og i Gaularhallen.
Søknad som gjeld skulebygg sendast den aktuelle skulen, ved samarbeidsutvalet innan 18.06.19.
Søknad som gjeld Gaularhallen sendast:  gaularhallen@gaular.kommune.no innan 01.08.19.
Meir informasjon (PDF, 15 kB)


 

Publisert 28.05.2019
Bålplassar

-Vi har kartlagt bålplassar i kommunen og funne at mange er flinke til å brenne berre det dei har lov til. Samtidig er det ein del bålplassar som minner meir om avfallsplassar, seier Stig Olav Kleiven, miljøkonsulent i Gaular kommune.

Brenning av avfall er regulert i ei lokal forskrift som skal hindre forureining og helseproblem som følgje av open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Kommunen har sendt brev til grunneigarane på bålplassane med påminning om reglane.

-I første omgang ønskjer vi å informere folk om kva dei kan brenne og ikkje brenne, og kor tid dei kan brenne. Men vi vil også følgje opp dei som ikkje rettar seg etter reglane, seier Kleiven.

 

 

 

Publisert 22.05.2019
Dag Ripe og Gro Bjørvik 1

Frå 01.05.19 er Dag Ripe konstituert som rådmann og Gro Bjørvik som assisterande rådmann i Gaular kommune.

Publisert 16.05.2019
Logo Dalsfjordveka 2018

Dalsfjordveka vert i år 2. – 11. august. Det vert mange spanande og varierte arrangement, og vi håpar at dersom du skal ha eit arrangement den veka, at du vil marknadsføre det gjennom Dalsfjordveka.

Informasjon om prisar og liknande ligg i linkane under. Der ligg også arrangementsavtale.

Informasjon og innmelding (PDF, 180 kB)

Arrangementsavtale (PDF, 91 kB)

 

 

Publisert 23.04.2019
Skaralyhytta

Olje- og energidepartementet har sendt NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på høyring. Høyringsfristen er utsett til 1. oktober. Fjellområda sør i Gaular kommune inngår i eitt av dei 13 utpeikte områda, sjå kart. NVE meiner at området Sunnfjord og Sogn er eitt av dei mest eigna områda for ny vindkraftutbygging i Norge, i eit nasjonalt perspektiv.

Høyringa vert politisk handsama i Gaular kommune i etterkant av det regionale innspelsmøtet i Bergen 23. mai.

Publisert 05.04.2019
Planleggingsarbeid1

I ein kommune er det alltid planarbeid på gong. Her kjem ei oversikt over dei planane som føregår per april i Gaular.

Publisert 18.03.2019
Legevaktsordning

 

Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer å prøve ut ein ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommunar.

 

Modellen skal prøvast ut i ditt distrikt.

 

For å måle effekt av den nye organiseringa treng forskarane i prosjektet informasjon om befolkninga som nytter legevakt- og ambulansetenesta.

 

Difor vert det i perioden mars 2019 til desember 2020 gjennomført ei datainnsamling frå legevakt- og ambulansetenesta i ditt distrikt. Data som vert innsamla gjeld din kontakt og bruk av legevakt- og/eller ambulansetenesta.

 

Alle data vil verte sletta etter prosjektslutt.

 

Regional etisk komité har godkjend innsamling av opplysningane. Opplysningane vil verte handsama i tråd med reglar om personvern og teieplikt.

Dersom du ikkje ynskjer at opplysningar som gjeld deg skal nyttast i dette prosjektet kan du trekke deg utan å gje grunn. Du må då kontakte oss direkte.

 

Det vil i den same perioden og bli gjennomført frivillige, anonyme brukarundersøkingar.

 

Om du har spørsmål eller ikkje ynskjer å delta, ta kontakt på:

e-post: assp@norceresearch.no

tlf: 56 10 73 01

 

Med helsing

Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt (SYS IKL)

Nasjonal kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)