Kunngjering av vedtekne reguleringsplanar

Kommunestyret vedtok tre reguleringsplanar i møte 20.06.2019:

 

Sak 036/19 Fv 57 Perhaugen – Storehaug plan-Id 1430-20180001

Sak 037/19 Skagen3 plan Id 1430-20150003

Sak 038/19 Svaberget 2 plan Id 1430-20180003

 

Kunngjeringa av vedtaket er gjort i samsvar med pbl. §12 -12. Klagefrist er 25.07.2019.

 

Klagen skal grunngjevast og innehalde opplysningar om kva tilknytining klagaren har til det regulerte området.

Klage på vedtaket skal sendast til:

Gaular kommune, Vadheimsvegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord eller postmottak@gaular.kommune.no