Søknad på stilling

Du er velkommen til å søkje ledige stillingar i Gaular kommune

Link til alle ledige stillingar i Gaular kommune:

 

Jobb I Gaular

Tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 månaders prøvetid.
Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Om de treng politiattest sjå link nedanfor.

 

Informasjon om politiattest.

 

Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no.

 

Søk elektronisk her

 

Dersom du er fast deltidstilsett i Gaular kommune og ynskjer å utvide stillinga di, kan du søkje stillingar som er lyst ut internt, gå til ledige stillingar for interne søkjarar

Ledige stillingar for interne søkjarar

Publisert 09.02.2018

Vi har ledige helgestillingar på Gaular bygde- og sjukeheim og i Bu- og miljøtenesta.

Arbeidet høver godt for alle som har interesse for å jobbe med menneske i ulike aldersgrupper.

Ungdom som er under utdanning innan omsorgsyrke er særskilt velkomne som søkjarar.

Tilsetjing i stilling vil skje fortløpa

Annonse (PDF, 239 kB)

Publisert 30.08.2018

Gaular bygde- og sjukeheim har  ledig 2 x 100% fast stilling som helsefagarbeidar

Stillingane er i dag i todelt turnus med arbeid kvar 3. helg. Det er etablert samarbeid med heimetenesta på kveldstid, der personale frå sjukeheimen deltek i tenesteyting til heimebuande.

Gaular bygde- og sjukeheim har 3 avdelingar, fordelt på langtids/ korttidsplass, samt skjerma eining. Personalgruppa  yter òg bistand til bebuarar i 18 nærliggande omsorgsbustader.

Stillingane er i hovudsak knytt til langtidsavdeling og skjerma eining.

Arbeidsoppgåver

 • Sikre at det vert gjennomført tiltak i samsvar med enkeltvedtak, individuelle planar og eventuelle avtalar med den enkelte brukar.
 • Delta i det daglege arbeidet slik at  arbeidsoppgåvene vert utført på ein smidig og forsvarleg måte.
 • Medverke aktivt til eit godt arbeidsmiljø i eigen eining og til eit godt samarbeid med dei andre einingane i Helse- og omsorg

Kvalifikasjonar

 • Autorisert helsefagarbeidar. Andre med helsefagleg utdanning kan og søkje
 • Førarkort klasse B
 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest og godkjent MRSA- og tuberkulinattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • God på kommunikasjon
 • Evne til å arbeide løysingsorientert i eit travelt miljø og samtidig ha eit godt humør

Vi tilbyr

 • Løn etter utdanning og erfaring
 • Gode pensjonsordningar
 • Rabatterte forsikringar i KLP
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer

Stillingane er ledig frå høvesvis snarast og 01.12.2018.

Meir informasjon om stillingane får du ved å ringe einingsleiar

Anita Eide Kvamme på tlf. nr. 97054121

Vi ønskjer elektronisk søknad via søknadssenteret.

Saksnr.18/1532

Søknadsfrist: 22.09.2018

Publisert 14.09.2018

Vi søkjer etter sjukepleiar med spesialutdanning innan psykiatri. (PDF, 23 kB)

Ledig frå høvesvis 01.12.2018 og 15.02.2019.

Søknadsfrist 28.09.2018

 

Publisert 14.09.2018

Ved Gaular legekontor vert det ledig 80% vikariat som sjukepleiar. (PDF, 9 kB)

Stillinga er ledig frå 15.10.2018.

Søknadsfrist 26.09.2018

Publisert 17.09.2018

 

100% st. som einingsleiar i Bu- og miljøtenesta er ledig for tilsetjing snarast.

Den som vert tilsett i denne stillinga vil vere mellombels einingsleiar for tenesta og inngå i leiargruppa til kommunalsjef helse- og omsorg frå tilsetjingstidspunkt og t.o.m 31.12.2019.

Arbeidsoppgåver

 • Personalleiing
 • Koordinere teneste og tilbod for brukarar.
 • Sakshandsaming og vedtak.
 • Tverrfagleg samarbeid.

Kvalifikasjonar

 • For den som vert einingsleiar er det ynskjeleg med leiarerfaring og utdanning
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Jobbe sjølvstendig så vel som i team
 • Målretta og motivert i arbeidet med brukarane
 • Ha evne til omstilling
 • God på samarbeid

Tilsetjing i samsvar med gjeldande lover og forskrift. Løn etter gjeldande tariff.

CV med rettkjende kopiar av vitnemål  og attestar skal følgje søknaden

Gje opp referansar med tlf. nr.
 

Kommunalsjef helse- og omsorg Kjell Idar Dvergsdal på tlf.nr 91704417.

Elektronisk søknad via søknadssenteret: www.gaular.kommune.no /ledige stillingar for interne søkjarar.

Oppgje saksnr.

Søknadsfrist 28.09.2018 

 

Kontakt

$(TITTEL)
 • Tlf: 57718500
 • Mob: $(MOBIL)
 • E-post: