Søknad på stilling

Du er velkommen til å søkje ledige stillingar i Gaular kommune

Link til alle ledige stillingar i Gaular kommune:

 

Jobb I Gaular

Tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 månaders prøvetid.
Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Om de treng politiattest sjå link nedanfor.

 

Informasjon om politiattest.

 

Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no.

 

Søk elektronisk her

 

Dersom du er fast deltidstilsett i Gaular kommune og ynskjer å utvide stillinga di, kan du søkje stillingar som er lyst ut internt, gå til ledige stillingar for interne søkjarar

Ledige stillingar for interne søkjarar

Publisert 09.02.2018

Vi har ledige helgestillingar på Gaular bygde- og sjukeheim og i Bu- og miljøtenesta.

Arbeidet høver godt for alle som har interesse for å jobbe med menneske i ulike aldersgrupper.

Ungdom som er under utdanning innan omsorgsyrke er særskilt velkomne som søkjarar.

Tilsetjing i stilling vil skje fortløpa

Annonse (PDF, 239 kB)

Publisert 30.04.2018

Gaular kommune har ledig 100 % stilling som fagarbeidar ved teknisk uteseksjon.

Aktuelle ansvarsområde:

Uteseksjonen har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale vegar, parkar og grøntanlegg, kommunale bygg og kommunale VA-anlegg. Den tilsette kan få ansvar innanfor eitt eller fleire av desse områda ut i frå kvalifikasjonar. Dei tilsette ved uteseksjonen deltek i ulike vaktordningar innanfor vintervedlikehald, driftsovervaking og eventuelt i Gaular brann og redning. Stillinga ligg under leiar for utseksjonen som prioriterer og fordeler ansvar og oppgåver.

Sak 18/722

Søknadsfrist 22.05.18

 

Kontakt

$(TITTEL)
  • Tlf: 57718500
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: