Fellesnemnda for Sunnfjord kommune har vedteke formell oppstart av kommunal plan for «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 - 2023 og at vedlagd planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker.

Høyringsfrist: 19.04.2019

Innspel sendast til Førde kommune via e-post: postmottak@forde.kommune.no eller per post: Førde kommune, postboks 338, 6801 Førde, innan 19.04.19

Merk innspel Sunnfjord kommune, arkivnummer 19/12.

Kommunehuset i Gaular vil vere ope 27.03.2019 kl. 16.00-20.00 slik at alle interesserte kan kome innom for diskusjon og gje sine tilbakemeldingar.

 

 

strategisk-naringsplan-framsidebilde

Strategisk næringsplan for Sunnfjord kommune 2019–2022 er lagt ut på høyring. Frist for innspel er 1. april 2019.

 

Formannskapet i Gaular kommune vedtok i sak 026/19 å legge forslag til Detaljreguleringsplan for Skagen 3 planID 1430-20150003 ut til ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10. Planforslaget er sendt i brev til grunneigarar og naboar til planområdet, og det er tilgjengeleg på kommunehuset på Sande samt på www.gaular.kommune.no i perioden 19.02.2019 – 08.04.2019. Varsel om offentleg ettersyn vil stå i avisa Firda 21.02.2019.

Merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Gaular kommune, Vadheimsvegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord eller til postmottak@gaular.kommune.no .

Frist for merknader er 08.04.2019.

Merknad skal merkast med arkivsakID: 18/2399

 

Vedlegg:

Planomtale med ROS-analyse (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 567 kB)

Føresegner (PDF, 144 kB)

Vedlegg 1 Merknader til høyring samla (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 Utbygging Skagen - VA rammeplan (PDF, 2 MB)

Vedlegg 3 NGI-rapport (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 Tiltaksplan (PDF, 225 kB)

Vedlegg 5 Rapport kulturminne (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 Kulturminnefagleg uttale (PDF, 137 kB)

Vedlegg 7 Flaumsonekartlegging (PDF, 2 MB)

Tiltaksplan - ny revidert plan (PDF, 1014 kB)

Masselagringsområde 1 (PDF, 50 kB)

Masselagringsområde 2 (PDF, 115 kB)

Masselagringsområde 3 (PDF, 88 kB)

Oversiktstiltak tiltak (PDF, 225 kB)

Voll lengeprofil (PDF, 45 kB)

Voll tverrprofil 1 (PDF, 206 kB)

Voll tverrprofil 2 (PDF, 178 kB)

 

Geiter på Langestølen

Planprogram for kulturminneplan (PDF, 777 kB)2019-2024 - offentleg ettersyn.
Frist for innspel 17.03.2019