Områdereguleringsplan for Sande sentrum - varsel om endra plangrense og utlegging på 1. gangs høyring
 
Det vert i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 lagt ut framlegg til områdereguleringsplan Sande sentrum planID 1430-20150004 ut på 1. gangs høyring.

Ved spørsmål til plan eller innsending av innspel:

tlf 577 18 500 e-post postmottak@gaular.kommune.no

Frist for innspel til plan: 10.12.2019

 

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune har vedteke formell oppstart av kommunal plan for «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 - 2023 og at vedlagd planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker.

Høyringsfrist: 19.04.2019

Innspel sendast til Førde kommune via e-post: postmottak@forde.kommune.no eller per post: Førde kommune, postboks 338, 6801 Førde, innan 19.04.19

Merk innspel Sunnfjord kommune, arkivnummer 19/12.

Kommunehuset i Gaular vil vere ope 27.03.2019 kl. 16.00-20.00 slik at alle interesserte kan kome innom for diskusjon og gje sine tilbakemeldingar.

 

 

Strategisk næringsplan for Sunnfjord kommune 2019–2022 er lagt ut på høyring. Frist for innspel er 1. april 2019.

 

Formannskapet i Gaular kommune vedtok i sak 026/19 å legge forslag til Detaljreguleringsplan for Skagen 3 planID 1430-20150003 ut til ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10. Planforslaget er sendt i brev til grunneigarar og naboar til planområdet, og det er tilgjengeleg på kommunehuset på Sande samt på www.gaular.kommune.no i perioden 19.02.2019 – 08.04.2019. Varsel om offentleg ettersyn vil stå i avisa Firda 21.02.2019.

Merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Gaular kommune, Vadheimsvegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord eller til postmottak@gaular.kommune.no .

Frist for merknader er 08.04.2019.

Merknad skal merkast med arkivsakID: 18/2399

 

Vedlegg:

Planomtale med ROS-analyse (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 567 kB)

Føresegner (PDF, 144 kB)

Vedlegg 1 Merknader til høyring samla (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 Utbygging Skagen - VA rammeplan (PDF, 2 MB)

Vedlegg 3 NGI-rapport (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 Tiltaksplan (PDF, 225 kB)

Vedlegg 5 Rapport kulturminne (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 Kulturminnefagleg uttale (PDF, 137 kB)

Vedlegg 7 Flaumsonekartlegging (PDF, 2 MB)

Tiltaksplan - ny revidert plan (PDF, 1014 kB)

Masselagringsområde 1 (PDF, 50 kB)

Masselagringsområde 2 (PDF, 115 kB)

Masselagringsområde 3 (PDF, 88 kB)

Oversiktstiltak tiltak (PDF, 225 kB)

Voll lengeprofil (PDF, 45 kB)

Voll tverrprofil 1 (PDF, 206 kB)

Voll tverrprofil 2 (PDF, 178 kB)

 

Planprogram for kulturminneplan (PDF, 777 kB)2019-2024 - offentleg ettersyn.
Frist for innspel 17.03.2019