Bibliotek

Klikk for stort bilete

Opningstider:

Sande                                                
Måndag kl 11.00 - 19.00  

Viksdalen
Onsdag kl 10.00 - 18.00

Felles telefonnummer: 57 71 85 60  

 

 


Biblioteket på Facebook

Søk i samlinga vår 

Mappa mi

 

Gaular folkebibliotek, avdeling Sande er frå september 2019 eit meirope bibliotek. Her finn du informasjon om kva meirope er, korleis ein får tilgang, og kva reglar som gjeld.

Kva er meirope bibliotek?

Meirope betyr tilgang til biblioteket utanom betjent opningstid, altså når det ikkje er personale til stades. For å få tilgang til meirope bibliotek, må du skrive under ein kontrakt med Gaular folkebibliotek. Dette må du gjere i betjent opningstid, altså måndagar 11.00-19.00. Du får tilgang til biblioteket på Sande 07.00-22.00 alle dagar, heile året.

Kven kan få tilgang til meirope bibliotek?

Alle som er over 15 år kan oppgradere lånekortet sitt og få tilgang til meirope. Foreldre/føresette kan ha med seg eigne barn under 15 år. For barna si sikkerheit kan dei ikkje etterlatast aleine på biblioteket i meirope tid.

Skular, barnehagar og andre institusjonar kan få lånekort med tilgang til meirope i institusjonen sitt namn. Kortinnehavar kan då nytte kortet til å låse andre inn på biblioteket i ubetjent opningstid. Kortinnehavar er ansvarleg for desse personane medan dei er i lokala, og for å passe på at ingen av dei oppheld seg i lokala utan at kortinnehavar er til stades. Det er ingen aldersgrense for personar som vert låst inn med lånekort utstedt til institusjon.

Korleis gjer eg det?

Du kjem deg inn på biblioteket ved å bruke lånekortet ditt og ein pinkode. Du scannar lånekortet i underkant av kodebrettet, og så tastar du pinkoden din. Utanom kommunen sine opningstider må du gjere dette ved to dører. Døra vil opne seg og du kan gå inn. Alle må låse seg inn med eige lånekort. Døra vert automatisk låst når du har gått inn. Når du skal forlate biblioteket, brukar du dørknappen for å opne døra. Du treng ikkje lånekort for å gå ut, men pass på at du har med deg kortet dersom du skal inn att.

Det vil kome ei melding på høgtalaranlegget når biblioteket bytar mellom betjent og ubetjent opningstid, og litt før det meiropne biblioteket stengjer. Ljoset vert sløkt automatisk når det meiropne biblioteket stengjer, og innbrotsalarm vert skrudd på. Du må derfor passe på å vere ute av lokala til rett tid.

Orienter deg om kvar nødutgangane på biblioteket er (sjå oppslag i biblioteket). Viss brannalarmen går, må du forlate biblioteket med ein gong.

Biblioteket og gangen utanfor er videoovervaka. Dette er av omsyn til tryggleiken din og for å førebygge hærverk på biblioteket. Hærverk vert meldt til politiet.

Kan eg låne i meirope bibliotek?

Du lånar og leverer på same måte som i betjent opningstid, ved å bruke utlånsautomaten. Rettleiinga på skjermen visar deg korleis du gjer dette.

Du kan hente materiale du har bestilt også i ubetjent opningstid. Dette materialet er ordna etter hentenummer og står på merka tralle. Du må registrere lånet på automaten før du tek det med deg. Hentenummeret står i meldinga du har fått av biblioteket.

Når du brukar automaten, må du passe på at du registrerer alle låna dine. Det kjem ei grøn hake ved sida av tittelen på materialet når du har registrert strekkoden. Ved raudt kryss har du scanna feil strekkode og må prøve på nytt.

Kva er reglane for å bruke meirope bibliotek?

Biblioteket er eit offentleg rom og felles eigedom som skal vere til glede og nytte for alle. Ved å oppgradere lånekortet ditt til tilgjengekort for meirope forpliktar du deg til å overhalde følgjande reglar. Brot på desse regelane kan føre til at du mistar retten til å bruke meirope bibliotek.

  • Vis omsyn til andre
  • Rydd etter deg
  • Hald ro og orden
  • Hugs å lukke vindauge etter deg
  • Ta vare på biblioteket ditt
  • Rett deg etter dei lånereglane som gjeld til ei kvar tid
  • Kontrakten og lånekortet er personlege og det er berre du som kan bruke kortet ditt som tilgjengekort.

 

Kontakt

biblioteksjef
  • Tlf: 57718544
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: