Eigedomsskatt

Eigedomsskatt er innført for alle eigedomar i Gaular kommune frå 2007. Tidlegare (frå 2005) var det eigedomsskatt for verk og bruk i heile kommunen.

Klikk for stort bilete

Hovudtaksering

Med verknad frå  01.01.2017, og i medhald til eigedomsskattelova § 8 A-4, vedtok kommunestyret i møte 16.12.2016  å justere takstane opp med 10 % i forhold til den verdien som vart fastsett ved siste hovedtaksering. Promillesatsen er uendra.

Hovedskattetaksering vart utført i 2007, og den gjeld i 10 år. Dersom ein eigedom i tida mellom to ålmenne takseringar vert delt, når bygningar på eigedomen vert nedrevne eller øydelagde ved brann o.l, eller når det vert oppført nye bygningar på eigedomen skal det vere ny verdisetting, dersom det er grunn til å tru at endringa minst vil svare til eit verde på kr 50.000.