Grensejustering

Grensejustering er justering av ei eksisterende grense mellom to naboeigedomar

 Slik søkjer du om grensejustering

Søknadskjema

  • Send søknadskjemaet  til kommunen. Husk at alle eigarar av involverte eigedomar må signere skjemaet.
  • Legg ved kart som viser ønskt justering av grensene.

Det er berre mindre areal som kan endrast ved grensejustering.

Aktuelle reglar for grensejustering kjem fram av Matrikkellova. og matrikkelforskrifta.

Det vert kravd for slik grensejustering.

Prisliste

Kontakt

bilde av personen: Trond Hegrestad
avd.ing. oppmåling
  • Tlf: 57718523
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: