Grensepåvising

Grunneigar eller festar kan kreve klarlegging av eksisterande eigedomsgrense, jamfør Matrikkellova § 17 og matrikkelforskrifta § 27 og § 36.

Klarlegginga kan gjelde eksisterande grense som er koordinatbestemt i tidlegare oppmålingsforretning eller grenser som ikkje er innmålt og kartfesta tilstrekkeleg.

Det skal for begge tilfella holdast oppmålingsforretning der partane vert kalla inn.

Partane må sjølve legge fram dokumentasjon på sine eigedomsgrenser.

Det vert nytta eige skjema for å rekvirere/søkje om slik grenseoppgang.

Søknadskjema

Det vert kravd gebyr for grensepåvising.

Prisliste

 

 

Kontakt

bilde av personen: Trond Hegrestad
avd.ing. oppmåling
  • Tlf: 57718523
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: