Konsesjonsfritak

 Skal du overta fast eigedom ved arv, gåve, kjøp eller stifting av bruksrett over 10 år, er overtakinga i utgangspunktet konsesjonspliktig.

Det finst fleire unntak frå konsesjonsplikta.

Dersom overtakinga er konsesjonsfri kan de nytte eigenerklæring om konsesjonsfritak. Dersom det gjeld overtaking av landbrukseigedom er Linn Hovlandsdal kontaktperson, for andre eigedomar er Trond Hegrestad kontaktperson.

Eigenerklæring om
konsesjonsfritak

Send skjemaet til kommunen som skal stadfeste at opplysningar om konsesjonsforholda er rette. Dette gjeld mellom anna om det inneber deling av driftseining eller til dømes om eigedomen ligg i eit regulert område eller er bebygd.

 

Dersom overtaking ikkje kjem inn under konsesjonsfritak må det søkast om konsesjon, Linn Hovlandsdal er kontaktperson for søknad om konsesjon.

Søknad om konsesjon.

 

Kontakt

bilde av personen: Trond Hegrestad
avd.ing. oppmåling
  • Tlf: 57718523
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post:  
bilde av personen: Linn Hovlandsdal
fagkonsulent landbruk
  • Tlf: 57718534
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: