Individuell plan

 Klikk for stort bilete

Den som har behov for langvarige og koordinerte tenester, har rett til å få utarbeidd individuell plan. Planen skal utformast i samarbeid med brukaren. Som hovudregel vert individuell plan utarbeidd i ei ansvarsgruppe.

 

Dei som har behov for heilskapleg og målretta tenester grunna funksjonshemming eller av andre årsaker kan få individuell plan og ansvarsgruppe.

Søkjaren må gi skriftleg samtykke i at det vert utarbeidd ein individuell plan. Den som ønskjer individuell plan må også skrive under på at ein godtar at dei som skal vere med i arbeidet med å utarbeide planen, kan utveksle opplysningar om brukaren som i utgangspunktet er underlagt teieplikt. Dette gjeld berre opplysningar som er nødvendige for å utarbeide planen.

Det må sendast ein skriftleg søknad med god begrunning kvifor planen bør utarbeidast.

Søknad skal sendast til Gaular kommune, fysikalsk avdeling, Førdevegen 15, 6973 Sande