Rehabilitering

Gaular bygde- og sjukeheim - Klikk for stort bilete

Rehabilitering, habilitering og koordinering av tenester 

 

 

Habilitering er å byggje opp funksjonar og livskvalitet hos menneske med medfødde funksjonshemningar. Rehabilitering handlar om å byggje opp att tidlegare meistra funksjonar og betre livskvaliteten hos dei som har ei erverva funksjonshemming. Rehabilitering vil ikkje seie å gjere frisk, men å hjelpe den det gjeld til å meistre funksjonsproblema sine med tanke på aktivitet og deltaking i samfunnet.

Alle med funksjonsproblem og som har behov for assistanse til å nå eller halde ved like sitt fysiske, sansemessige, intellektuelle, psykiske og sosiale funksjonsnivå kan søkje om hjelp innan denne tenesta.

Korleis kan eg få slik teneste?

Du må fylle ut registreringskjema Gå til registreringsskjema (PDF, 237 kB)

 

Du kan kontakt fysikalsk avdeling på tlf 57 71 82 60 for informasjon og veiledning.

Tenesta er basert på tverrfagleg arbeid. Du må difor gje samarbeidande personar fullmakt til å utveksle kunnskap om din tilstand. Skjema for fullmakt (PDF, 261 kB)