Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er ei teneste som vert gjeven i brukar sin heim. Målgruppa er eldre og/eller sterkt funksjonshemma og/eller sjuke som ikkje klarar seg på eiga hand. Hjelp kan til dømes vere hjelp til personleg hygiene, mat, medisinar og liknande.
 

For å søkje om heimesjukepleie kan ein ta kontakt med heimetenesta eller sende skriftleg søknad
 

Korleis får eg denne tenesta?

  • Du må ha fast bustad i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
  • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt (PDF, 97 kB)og levere den med søknaden.
  • Du kan også legge fram ein muntleg søknad og heimetenesta kan hjelpe deg med å få fatt i dei opplysningar som trengst for å handsame søknaden.
  • Alle søknadene vert vurdert med eit heimebesøk frå tenesta.

Søknaden sendast til: Gaular kommune v/ helse og omsorg, Førdevegen 15, 6973 Sande