Psykisk helsearbeid/rusomsorg

 

Psykisk helsearbeid er eit gratis lågterskeltilbod som yter tenester innanfor psykisk helse og rus.Det kan òg vere hjelp til pårørande. Psykiatritenesta/ruskoordinator har kontor på helse og omsorg i 3.høgda på Gaular bygde-og sjukeheim).

 

 

Føremål

Føremålet med tenesta er å fremje sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. Hjelpa kan bestå av samtalar, råd, rettleiing, informasjon, aktivisering og støtte. Kontakten kan vere i heimen eller på kontoret.

Heimebuande i alle aldrar og livsfasar som meiner dei har behov for psykisk helsearbeid og/eller rusomsorga sine tenester, kan søkje om dette.

Kontaktpersonar:

Du kan ringe tenesta for psykisk helsearbeid for å få hjelp til å skaffe deg den informasjonen som er nødvendig:

Roger Lundekvam:                        tlf. 57 71 82 10 / 95 20 93 77
Einingsleiar - psykiatrisk sjukepleiar

 

Astrid P. Heggheim:                      tlf. 57 71 82 11 / 97 05 41 11
Psykiatrisk sjukepleiar

 

Britt K. Aarbergsbotten:              tlf. 57 71 82 10 / 97 05 41 23
Psykiatrisk sjukepleiar

 

Eirik Skaar Døskeland                  tlf. 57 71 82 50 / 97 05 41 27
Sosionom - ruskoordinator