Psykisk helsearbeid/rusomsorg

 

Psykisk helsearbeid er eit gratis lågterskeltilbod som yter tenester innanfor psykisk helse og rus.Det kan òg vere hjelp til pårørande. Psykiatritenesta/ruskoordinator har kontor på helse og omsorg i 3.høgda på Gaular bygde-og sjukeheim).

 

 

Føremål

Føremålet med tenesta er å fremje sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. Hjelpa kan bestå av samtalar, råd, rettleiing, informasjon, aktivisering og støtte. Kontakten kan vere i heimen eller på kontoret.

Heimebuande i alle aldrar og livsfasar som meiner dei har behov for psykisk helsearbeid og/eller rusomsorga sine tenester, kan søkje om dette.

Kontaktpersonar:

Du kan ringe tenesta for psykisk helsearbeid for å få hjelp til å skaffe deg den informasjonen som er nødvendig:

Britt Aarbergsbotten:                        tlf. 57 71 82 10 / 970 54123
Einingsleiar - psykiatrisk sjukepleiar

 

Astrid P. Heggheim:                       tlf. 57 71 82 11 / 970 54111
Psykiatrisk sjukepleiar

 

Hege Hov:                                      tlf. 57 71 82 54 / 970 54118 
Psykiatrisk sjukepleiar

 

Eirik Skaar Døskeland                   tlf. 57 71 82 50 / 970 54127
Sosionom - ruskoordinator

 

 

 

 

 

Kontakt

einingsleiar-psykiatrisk sjukepleiar
  • Tlf: 57718210
  • Mob: 97054123
  • E-post: