Langtidsplass

 Framsida Gaular bygde- og sjukeheim - Klikk for stort bilete

 

 

 

Langtidsopphald er eit heildøgns omsorgstilbod for pleietrengjande som har behov for medisinsk - og sjukepleiefagleg oppfølging og stell gjennom døgnet. Helsesvikten må ha eit omfang som heimesjukepleie og korttidsopphald ikkje kan kompensere for.

Korleis søkje

  • Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
  • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og levere den med søknaden.
  • Inntaktnemnda handsamar søknaden og du vil bli kontakta slik at det kan bli gjort ein kartlegging saman med deg.
Gå til søknadskjema (PDF, 97 kB)

Søknaden sendast til:

Gaular kommune v/helse- og sosialetaten, Førdevegen 15, 6973 Sande