Ulike tilskot i jordbruket

  

 

Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
 

Tilskot kan gjevast til føretak med husdyrproduksjon eller heilårs veksthusproduksjon. For føretak med planteproduksjon kan tilskot gjevast til avløysing i onnetida. Det kan gjevast tilskot til dokumenterte utgifter ved avløysing til sjukdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, sjukt barn mv.

Føretaket må vere registrert i Einingsregisteret og drive vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedommar.

Søknadsfrist: Søknadsfristen er eit år etter siste dag i perioden du søkjer tilskot for.

Søknad sendast til kommunen.

Søknadsskjema

Les meir om avløysing ved sjukdom mv.

 

Produksjonstilskot
 

Produksjonstilskot er ei fellesnemning på mange tilskotsordningar som føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søke på, t.d. arealtilskot, kulturlandskapstilskot, tilskot til husdyr osv. Føremålet er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk.

Føretaket må vere registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund innan søknadsfristen og drive vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedommar.

Manglande eller mangelfull gjødslingsplan og/eller sprøytejournal vil føre til avkorting av produksjonstilskotet.

Søknadsfrist: 15. mars og 15. oktober.
 

Elektronisk søknad

Les meir om produksjonstilskot i jordbruket.

 

Tilskot til tiltak i beiteområde
 

Føremålet er å leggja til rette for best mogeleg utnytting av beite i utmark, redusera tap av dyr på utmarksbeite og fremma fellestiltak i beiteområde. Tilskotet gjeld både for sau, geit, storfe og hest på utmarsksbeite. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane forvaltar ordninga.

Beitelag og andre lag og organisasjonar innan landbruket kan søkje om investeringsstøtte. Føretak som har rett til produksjonstilskot der det grunna naturgjevne eller driftsmessige tilhøve ikkje ligg til rette for samarbeid kan og søkje, men fellestiltak kan prioriterast høgare enn private tiltak.

Søknadsfrist: 1. februar 2019.

Søknad sendast til kommunen.

Papirsøknad

Les meir om tilskot til tiltak i beiteområde.

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL
 

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket skal fremje natur - og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap og å redusere ureining frå jordbruket, utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift. Prosjekta og tiltaka vert prioriterte ut frå lokale målsettingar og strategiar. For å kunne søkje må ein ha rett på produksjonstilskot i jordbruket.

Søknadsfrist: 20. april, og 15. september dersom det står att midlar.

Søknad sendast elektronisk til kommunen.

Les tiltaksstrategien før du søkjer.

Tiltaksstrategi 2017 - 2020 (PDF, 863 kB)

Les meir om ordninga hjå Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema

 

Tilskot til drenering
 

Tilskot til drenering skal betre kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord for å auke produktiviteten, samt å redusere risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag. Eigar av, eller føretak som leiger, tidligare grøfta jordbruksareal kan søkje.

Søknadsfrist: 20. april.

Søknad sendast elektronisk til kommunen.

Søknadsskjema.

Les meir om ordninga hjå Landbruksdirektoratet.

 

Regionalt miljøprogram – RMP
 

Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane skal stimulere til å ta vare på og utvikle det opne og særmerkte kulturlandskapet i fylket. Tilskota i miljøprogrammet er til liks med nasjonale produksjonstilskot ei årleg driftsstøtte til føretak i drift som oppfyller visse vilkår. For å kunne søkje må ein ha rett på produksjonstilskot i jordbruket

Søknadsfrist: 15. oktober.

Søknad sendast til kommunen elektronisk via altinn eller på papir.

Elektronisk søknad

Papirsøknad

Les meir om regionalt miljøprogram.

 

Organisert beitebruk
 

Driftstilskot til organisert beitebruk skal stimulera til samarbeidstiltak for å få til ein effektiv beitebruk som bidreg til å halda kulturlandskapet ope. Driftstilskot kan gjevast til drift av godkjent beitelag som arbeider for felles beitebruk i utmark og redusert tap gjennom organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak.

Søknadsfrist: 10. november.

Søknad sendast til kommunen elektronisk via altinn eller på papir.

Elektronisk søknad

Les meir om organisert beitebruk.

 

Tidlegpensjon
 

Tidlegpensjon skal bidra til å lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri. Føremålet er å bidra til tidlegare generasjonsskifter og stimulere til rekruttering.

Søknad sendast til kommunen.

Papirsøknad

Les meir om tidlegpensjon i jordbruket.

 

BU-midlar - Innovasjon Norge
 

Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Tilskot/lån til finansiering i samband med investering innan tradisjonelt landbruk, generasjonsskifte, kjøp av eigedom og tilleggsareal.

Søknadsfrist: heile året

 Søknadsskjema

Les meir om tilskotsordningane.

 

 

Kontakt

bilde av personen: Linn Hovlandsdal
fagkonsulent landbruk
  • Tlf: 57718534
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: