Gaularbarnehagen

Vi vil tilby alle småbarnsforeldre eit godt og brukartilpassa barnehagetilbod. Klikk for stort bilete

Vi har i Gaular kommune 2 kommunale og 1 privat barnehage. 

Bygstad barnehage og Viksdalen barnehage er eigde drivne av kommunen.

Bygstad barnehage

 

Viksdalen barnehage

Sande barnehage

Sande barnehage er privat barnehage driven av Sande kvinne- og familielag med tilskot frå kommunen.

 

Gaular kommune legg vekt på at barnehagen skal gje borna eit godt oppvekstmiljø, der dei kan utvikle personlegdom, evner, toleranse og omsorg for andre. Vi har eit mål om at barnehagen skal gje borna eit allsidig leike- og aktivitetstilbod i eit trygt og stimulerande miljø, og i samsvar med rammeplan for barnehagen.

Aktivitet i Sande nye barnehage - Klikk for stort bilete

Felles søknad om barnehageplass

 

Frå 1. januar 2019 vert det nytt søknadssystem for foreldre og føresette, Visma Flyt Barnehage.

Føresette må logge inn med ID-porten for å søke om barnehageplass, svare på tilbod om plass, søkje om endring av type plass og for å sei opp plass.

Barnehagen vert ikkje automatisk varsla når de søkjer om endring og seier opp plass, så de bør sende ein melding om barnehagen om søknadar.

Søke barnehageplass/ endring: Visma Flyt Barnehage
 

Elektronisk utsending av svar

Tilbod om barnehageplass vil bli sendt via e-post. Du må logge deg inn med MinId for å svare på tilbodet. Om du ikkje har e-post vil tilbodet bli sendt pr. post. Vi tilrår at alle opprettar ei e-postadresse då kommunikasjonen framover vil føregå elektronisk.

Rett til barnehageplass


Alle born som fyller 1 år seinast 30 november, og som søkjer innan søknadsfristen 1. mars, har lovfesta rett til barnehageplass. Borna som er fødde i oktober og november har rett på plass fom. den månad dei fyller 1 år.

Barnehagane tilbyr føljande storleikar på plassar: 100% plass, 80% plass og 60% plass.

Månadspris foreldrebetaling 01.01.2019:
100% plass: kr 2 990 
  80% plass: kr 2 695  
  60% plass: kr 2 172


Søskenmoderasjon: 30% for barn nr to og 50% for barn nr tre.
August er betalingsfri.

Det er gebyr for barn som vert henta etter barnehagens stengetid på kr 150 per påbyrja halvtime.

Redusert foreldrebetaling:
For barnehageåret 2018/2019 er inntektsgrensa for at foreldre skal foreldrebetaling kr 533 500 for hushaldningen. Hushald som har ein inntekt på kr 533 500 eller lågare i 2017 kan søkje om redusert foreldrebetaling.
Sjå skjema på høgre side.
Vedtak gjeld for eit barnehageår. Alle må søkje på nytt kvart barnehageår.
 

 

Gaularbarnehagen
Barnehage Telefon Styrar Opningstider
Bygstad barnehage 57718510/97053654 Anne Jorunn Fauske 7.00 – 16.30
Sande barnehage 57716139 (Gamlevegen) / 57716300 (Steia) Eldrid Skudal 7.00 – 16.30
Viksdalen barnehage 57 71 85 56 - 902 74123 - 459 74649 Bodil Flaten Espeseth 7.00 – 16.30

Kontakt

bilde av personen: Merete Grimestad Birkeland
kommunalsjef oppvekst og kultur
  • Tlf: 57718541
  • Mob: 41619583
  • E-post: