PPT

 

Telefon: 57 82 93 00.

PPT held til i Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 3. etasje.

 

 

PPT er ei teneste som skal vere tilgjengeleg for barn, unge og vaksne med særlege opplæringsbehov i kommunen.

Vanskane kan være knytta opp mot faglege og/eller sosiale vanskar.

 PPT gjer mellom anna:

• Pedagogisk og psykologisk utgreiing
• Individuell oppfølging av barn og unge
• Rågjeving til foreldre
• Samarbeid med barnehagar og skular
• Rettleiing til tilsette i barnehage og skule
• Hjelp til overgangar i opplæringsløpet
• Hjelp til lærlingar i bedrift

Kontoret yter òg tenester til Fylkeskommunen, Jølster, Gaular , Naustdal og Bremanger kommune.

Kontakt

leiar
  • Tlf: 578 29300
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: