Skular i Gaular kommune

 

 
Klikk for stort bilete 

Gaular har gode skular!

Vi eig og driv 3 grunnskular med om lag 400 elevar.

Vi har ein barneskule

Bygstad skule

Og to kombinerte barne- og ungdomsskular

Viksdalen skule

Sande skule

 

 

Informasjon om skulestart

Du treng ikkje melde frå om at barnet ditt skal byrje på skulen, så lenge du er folkeregistrert i Gaular kommune. Dersom du nyleg har flytta til Gaular, bør du melde frå til nærmaste skule.

Du får som føresett eit brev om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse.

Skuleruta gjev oversikt over ferie- og fridagar i skuleåret. Du finn den i høgremenyen under les meir om tenesta.

Har du nettopp flytta til Gaular?

Tilflyttarar med elevar som skal gå i skulen må ta kontakt med rektor på den skulen barnet skal byrje på. Du finn info til skulane ved å trykkje på knappen over for den aktuelle skulen.

 

Tidlegare/utsett skulestart

 

Utgangspunktet er at born startar i grunnskulen det kalenderåret dei fyller seks år.

Foreldra kan søkje om tidlegare eller utsett skulestart for eleven. Eleven har rett til utsett skulestart dersom det etter sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er tvil om barnet har komme langt nok i utviklinga si til å starte på skulen. Utsett skulestart tyder at barnet startar i skulen det kalenderåret det fyller sju år.

Tidlegare skulestart tyder at barnet startar på skulen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidlegare skulestart må barnet fylle fem år innan 1. april. Det må liggje føre sakkunnig vurdering frå PPT.  

PPT

PPT er kommunen sin rådgjevande og sakkunnige instans i spørsmål som handlar om barn og unge med behov for spesialpedagogisk help/spesialundervisning i barnehage og grunnskule. PPT greiar ut barn sine behov og gjer råd og rettleiing til foreldre, barnehage, skule og andre samarbeidspartnarar. 

PPT i Gaular er ein del av PPT for Indre Sunnfjord som dekkjer kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal.

Skulefritidsordning - SFO

 

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse. Føresette får informasjon om SFO-tilbodet til skulen gjennom innskriving av førsteklassingen. Du søkjer elektronisk om plass i SFO.  Alle skulane tilbyr SFO-ordning. For Bygstad og Viksdalen er det avhengig av at det melder seg nok born.
Du søkjer om SFO plass ved å logge deg inn på ditt barn i Visma skule.

 

 

 

Kontakt

bilde av personen: Merete Grimestad Birkeland
kommunalsjef oppvekst og kultur
  • Tlf: 57718541
  • Mob: 41619583
  • E-post: