Skular i Gaular kommune

 

 
 

Gaular har gode skular!

Vi eig og driv 3 grunnskular med om lag 400 elevar.

Vi har ein barneskule

Bygstad skule

Og to kombinerte barne- og ungdomsskular

Viksdalen skule

Sande skule

 

 

Informasjon om skulestart

Du treng ikkje melde frå om at barnet ditt skal byrje på skulen, så lenge du er folkeregistrert i Gaular kommune.

Du får som føresett eit brev om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse. Vi annonserar og i Firda dato for innskrivinga. 

Skuleruta gjev oversikt over ferie- og fridagar i skuleåret. Du finn den i høgremenyen under les meir om tenesta.

Har du nettopp flytta til Gaular?

Tilflyttarar med elevar som skal gå i skulen må ta kontakt med rektor på den skulen barnet skal byrje på. Du finn info til skulane ved å trykkje på knappen over for den aktuelle skulen.

 

Tidlegare/utsett skulestart

 

Utgangspunktet er at born startar i grunnskulen det kalenderåret dei fyller seks år.

Foreldra kan søkje om tidlegare eller utsett skulestart for eleven. Eleven har rett til utsett skulestart dersom det etter sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er tvil om barnet har komme langt nok i utviklinga si til å starte på skulen. Utsett skulestart tyder at barnet startar i skulen det kalenderåret det fyller sju år.

Tidlegare skulestart tyder at barnet startar på skulen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidlegare skulestart må barnet fylle fem år innan 1. april. Det må liggje føre sakkunnig vurdering frå PPT.  

PPT

PPT er kommunen sin rådgjevande og sakkunnige instans i spørsmål som handlar om barn og unge med behov for spesialpedagogisk help/spesialundervisning i barnehage og grunnskule. PPT greiar ut barn sine behov og gjer råd og rettleiing til foreldre, barnehage, skule og andre samarbeidspartnarar. 

PPT i Gaular er ein del av PPT for Indre Sunnfjord som dekkjer kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal.

Skulefritidsordning - SFO

 

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse. Føresette får informasjon om SFO-tilbodet til skulen gjennom innskriving av førsteklassingen. Du søkjer elektronisk om plass i SFO.  Alle skulane tilbyr SFO-ordning. For Bygstad og Viksdalen er det avhengig av at det melder seg nok born.

Søknadskjema

Kulturskule
 

Gaular kommune sin kulturskule er tilknytta Førde kulturskule. Sjå heimesida til Førde kulturskule for tilboda.

Brukargruppe
 

Barn og ungdom frå 8 år og oppover

Målsetjing


Kulturskulen si målsetjing er kulturskule for alle, tilspassa den einskilde elev sine føresetnader og ynskjer. Desse tilboda tilbyr Førde kulturskule på Sande:

  • Piano og slagverk - onsdagar med Dimiter Stoianov som lærar
  • Kunstgrupper - måndag eller tysdag med Karen Helga Maurstig som lærar
  • Gitar/el-gitar, el-bass, slagverk, keyboard - tysdagar med Kjell Andreas Nydal som lærar
  • Band - tysdagar med Kjetil Andreas Nydal som lærar
  • Musikkverkstad 0 -8 år - tysdagar med Kjell Andreas Nydal som lærar

Desse tilboda tilbyr Førde kulturskule i Bygstad:

  • Gitar - tysdagar med Tatjana Barthel som lærar
 

Kontakt

bilde av personen: Merete Grimestad Birkeland
kommunalsjef oppvekst og kultur
  • Tlf: 57718541
  • Mob: 41619583
  • E-post: