Dispensasjon frå plan

Med dispensasjon meinast fritak frå regel og inneber at ein tiltakshavar etter søknad kan gje unntak frå planar og føresegner. Søknadar om dispensasjon må grunngjevast. Naboar skal varslast og regionale og statlege myndigheiter dersom saksområde vert direkte rørt, skal få moglegheit til å uttale seg før det gjevast dispensasjon frå planar, plankrav og forbodet i § 1–8 om forbod mot tiltak langs sjø og vassdrag. Denne foreleggingen er viktig for å sikre at nasjonale og viktige regionale interesse vert ivaretekne.

 

 

Kommunen har mynde til etter søknad å dispensere frå  Plan- og bygningslova, forskrifter eller planar gitt i medhald av same lov (reguleringsplanar og kommuneplanen sin arealdel).

Dispensasjon kan ikkje gjevast dersom omsynet bak føresegnene det dispenserast frå, eller omsyna i lova si føremålsføresegn, vert vesentleg sett til side. I tillegg må fordelane ved å gje ein dispensasjon vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Dispensasjonssaker vert politisk behandla og gebyr må påreknast. Sjå prisliste.

Dispensasjon krev grunngjeven søknad. Her kan du lese om dispensasjon kap. 19 i Plan og bygningslova.

 

Publisert av Janne Kristin Bøyum. Sist endra 05.02.2015 av Janne Kristin Bøyum
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 
Login for redigering